Centrum Kardiologii w Tomaszowie Mazowieckim - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Tomaszowie Mazowieckim

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

Poradnia kardiologiczna komercyjna:

 • poniedziałek – piątek 12.00-15.00

Centrum Kardiologii Scanmed w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęło swoją działalność w 2009 r., świadcząc opiekę kardiologiczną dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego oraz ościennych. Początkowo, w ramach ostrego dyżuru przyjmowano chorych ze świeżym zawałem serca, w celu wykonania im koronarografii oraz angioplastyki. Obecnie wśród pacjentów Ośrodka dominują chorzy o profilu wieńcowym, zarówno ze stabilną postacią choroby wieńcowej, jak i ostrym zespołem wieńcowym. Obserwuje się także rosnący odsetek pacjentów z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca, którzy są kwalifikowani do implantacji kardiostymulatora. W 2017 r. w Centrum rozpoczęto implantację kardiowerterów-defibrylatorów. Ośrodek współpracuje ze szpitalami oraz placówkami opieki podstawowej i specjalistycznej z powiatów tomaszowskiego, rawskiego i opoczyńskiego. Opiekę nad pacjentami pełni wysoko wykwalifikowana karda medyczna – lekarze specjaliści, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni oraz technicy elektroradiologii.

Placówka jako podmiot koordynujący realizuje od 1 października 2022 również program KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego obejmującą diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

 • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Testów Wysiłkowych
 • Punkt Kontroli Stymulatorów
 • Poradnia Kardiologiczna

 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • aterektomia wieńcowa (rotablacja)
 • badanie elektrofizjologiczne serca (EPS)
 • ablacja zaburzeń rytmu RF
 • krioablacja migotania przedsionków
 • wszczczepienie kardiostymulatora
 • wszczepienie kardiowertera-defibrylatora
 • TEE – echo przezprzełykowe
 • realizacja programu KOS-zawał

 • echokardiografia
 • badanie wysiłkowe
 • Holter EKG
 • konsultacja kardiologiczna
 • kontrola stymulatorów
 • realizacja programu KOS-zawał
Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top