Programy dofinansowania - Scanmed

Programy dofinansowania

Celem grantu jest ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów placówek POZ w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W jego ramach zakupiono doposażenie placówek POZ oraz personelu medycznego w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń, sprzęt medyczny i wyposażenie: rękawiczki jednorazowe, maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni, spirometr - Lungtest Mobile (do pomiaru pojemności płuc), aparat do EKG, defibrylator z wyposażeniem, nebulizatory, pulsoksymetry, aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry do pomiaru temperatury ciała, stetoskopy, parawany medyczne - przenośne.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania: zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy.


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Miejsce zainstalowania sprzętu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków, Pracownia Mammografii
Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Celem nadrzędnym jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu. 

Projekt najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.
Scanmed S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.”

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 16 podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej Grupy Scanmed poprzez przygotowanie i wdrożenie Standardów Obsługi Pacjenta, procedur: prowadzenia badań oceny jakości/zadowolenia pacjenta, współpracy lekarzy POZ ze specjalistami oraz nabycie/podniesienie kompetencji niezbędnych do wysokiej jakości obsługi pacjenta u pracowników/nic Rejestracji.
Komunikaty
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego zapraszamy do składania wycen/ofert na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych.
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego dotyczącego opracowania merytorycznego scenariuszy i modułów szkol. e-laningowych ze Standardów Obsługi Pacjenta, zapraszamy do składania wycen/ofert.
Dofinansowanie projektu z UE: 941 017,48 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 119 691,64 zł.
Nr umowy: POWR.05.02.00-00-0014/17-00/2282/2018/5
Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2018
W ramach projektu pn. „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.” w 2018 roku będą przeprowadzone następujące szkolenia:
Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem
Termin: 18.12.2018 r., godz. 8:00 - 16:00
Miejsce: Kraków, ul. Armii Krajowej 5
Temat szkolenia: "Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem"
Trener: Alina Wiąckowska-Pyrtek & Agnieszka Armatys-Szczyrbak

Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2019

Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2020

Regulamin rekrutacji na szkolenia: regulamin

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020.

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:
doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w Szpitalu Świętego Rafała w Krakowie.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 221 563,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 30/100)
Celem programu jest zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia.

Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top