Programy dofinansowania - Scanmed

Programy dofinansowania

Nazwa Programu: Narodowy Program Transplantacyjny
Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury


Całkowita wartość: 524 448,00 PLN
Dofinansowanie: 500 000,00 PLN
Opis zadania: Projekt obejmuje zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Tytuł projektu: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w Centrum Medycznym Scanmed w Poznaniu.

Beneficjent: Scanmed Spółka Akcyjna

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR

Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)

Okres realizacji: 1.11.2022 r. – 30.11.2023 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działań naprawczych w zakresie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym Scanmed w Poznaniu w kontekście pandemii COVID-19 poprzez zakup nowoczesnych sprzętów medycznych, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. Inwestycja poprawi szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększy dostępność do procedur medycznych świadczonych w ramach POZ. Ponadto spowoduje zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia, dostępności, jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Tytuł projektu: Wsparcie działań naprawczych w Centrum Kardiologii SCANMED w Ełku w kontekście pandemii COVID-19 poprzez doposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Beneficjent: Scanmed Spółka Akcyjna

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości

Działanie 13.2 Ochrona zdrowia

Okres realizacji: 23.11.2022 r. – 13.10.2023 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działań naprawczych w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii w Centrum Kardiologii SCANMED w Ełku w kontekście pandemii COVID-19 oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii. Inwestycja poprawi szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększy dostępność do wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Ponadto spowoduje zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia, dostępności, jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych poprzez inwestycję w innowacyjne urządzenia medyczne Bloku Operacyjnego oraz prace adaptacyjne w szpitalu im. R. Weigla w Blachowni

Beneficjent: Scanmed Spółka Akcyjna

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 099 348,74 zł

Wartość dofinansowania: 3 484 446,40 zł

Okres realizacji: 2.07.2018- 30.11.2023 r.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych oraz poprawa jakości świadczeń dotychczas realizowanych.

Projekt obejmuje swym zakresem inwestycję w prace budowlane oraz zakup nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego w szpitalu im. R.Weigla w Blachowni. Zakup nowej aparatury pozwoli na rozwój małoinwazyjnych, endoskopowych procedur zabiegowych. Realizacja projektu przyczyni się do pełnego wykorzystania obecnej infrastruktury Szpitala oraz wpłynie na podniesienie jakości obsługi. Dzięki realizacji inwestycji pacjenci objęci opieką podmiotu leczniczego odczują poprawę jakości i skrócenie czasu wykonania zabiegów operacyjnych w szpitalu. Dzięki realizacji projektu zwiększony zostanie komfort pobytu w szpitalu, pacjenci będą mieli dostęp do procedur operacyjnych endoskopowych poprzez łączenie interdyscyplinarności różnych specjalistów medycznych. Projekt przyczyni się do poprawy kompleksowości procesu terapeutycznego w jednym miejscu., bez konieczności przenoszenia pacjentów do innych podmiotów leczniczych. Posiadanie dobrze wyposażonych bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych, które wspomagają proces leczenia pacjentów, pozwoli na szybkie uzyskanie diagnozy i zapewni ciągłość leczenia w placówce. Dzięki interdyscyplinarności placówki, pacjenci mogą być w niej zdiagnozowani, leczeni oraz skonsultowani przez lekarzy różnych specjalności.

Projekt dofinansowano ze środków Budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych.
Program "Program Rozwoju Badań Klinicznych (PRBK)"
Zadanie "MetCool ACS” - Metformin “Cooling” Effect on metformin-naive Patients Treated with PCI because of Acute Coronary Syndrome.

Dofinansowanie      [17 998 841.96 zł]

Całkowita wartość  [17 998 841.96 zł]

Scanmed S.A.  wraz z Wojskowym Instytutem Medycznym oraz  Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. prowadzi badanie kliniczne w ramach projektu "MetCool ACS", którego celem jest ocena wpływu metforminy, stosowanej u pacjentów bez cukrzycy, na występowanie ponownych interwencji wieńcowych, w tym nieplanowanych rewaskularyzacji, po skutecznej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) z powodu ostrego zespołu wieńcowego (ACS). Badanie, finansowane przez Agencję Badań Medycznych, rozpoczęło się w maju 2020 roku i ma się zakończyć w maju 2026 roku.

Głównym badaczem w projekcie jest gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, który ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz American College of Cardiology. Opublikował ponad 100 prac naukowych w recenzowanych czasopismach, a jego badania koncentrują się na ostrych zespołach wieńcowych, niewydolności serca i rehabilitacji kardiologicznej.

Celem badania jest sprawdzenie, czy metformina, lek o działaniu plejotropowym, może zmniejszyć ryzyko powikłań naczyniowych w prewencji wtórnej. Pomimo potencjalnych korzyści ze stosowania metforminy na układ sercowo-naczyniowy ujawnionych w badaniu UK Prospective Diabetes Study, nie przeprowadzono dużych, randomizowanych i prospektywnych badań klinicznych oceniających wpływ metforminy na chorobę wieńcową.


Do badania planuje się zrekrutować około 1000 pacjentów bez cukrzycy, którzy przeszli udaną przezskórną interwencję wieńcową z powodu ACS i nie otrzymywali wcześniej leków hipoglikemizujących. Badanie będzie randomizowane, prowadzone metodą pojedynczo ślepej próby i prospektywne, a jego celem będzie znalezienie potencjalnych korzyści ze stosowania metforminy w zmniejszaniu ryzyka ponownych interwencji wieńcowych u tych pacjentów. Niezależnie od możliwych mechanizmów stojących za wynikami leczenia metforminą, uzyskane dane dotyczące wpływu na restenozę i progresję choroby wieńcowej mogą otworzyć nowe możliwości w opiece nad pacjentami.

Celem grantu jest ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów placówek POZ w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W jego ramach zakupiono doposażenie placówek POZ oraz personelu medycznego w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń, sprzęt medyczny i wyposażenie: rękawiczki jednorazowe, maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni, spirometr - Lungtest Mobile (do pomiaru pojemności płuc), aparat do EKG, defibrylator z wyposażeniem, nebulizatory, pulsoksymetry, aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry do pomiaru temperatury ciała, stetoskopy, parawany medyczne - przenośne.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania: zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy.


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Miejsce zainstalowania sprzętu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków, Pracownia Mammografii
Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Celem nadrzędnym jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu. 

Projekt najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.
Scanmed S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.”

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 16 podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej Grupy Scanmed poprzez przygotowanie i wdrożenie Standardów Obsługi Pacjenta, procedur: prowadzenia badań oceny jakości/zadowolenia pacjenta, współpracy lekarzy POZ ze specjalistami oraz nabycie/podniesienie kompetencji niezbędnych do wysokiej jakości obsługi pacjenta u pracowników/nic Rejestracji.
Komunikaty
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego zapraszamy do składania wycen/ofert na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych.
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego dotyczącego opracowania merytorycznego scenariuszy i modułów szkol. e-laningowych ze Standardów Obsługi Pacjenta, zapraszamy do składania wycen/ofert.
Dofinansowanie projektu z UE: 941 017,48 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 119 691,64 zł.
Nr umowy: POWR.05.02.00-00-0014/17-00/2282/2018/5
Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2018
W ramach projektu pn. „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.” w 2018 roku będą przeprowadzone następujące szkolenia:
Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem
Termin: 18.12.2018 r., godz. 8:00 - 16:00
Miejsce: Kraków, ul. Armii Krajowej 5
Temat szkolenia: "Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem"
Trener: Alina Wiąckowska-Pyrtek & Agnieszka Armatys-Szczyrbak

Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2019

Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2020

Regulamin rekrutacji na szkolenia: regulamin

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020.

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:
doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w Szpitalu Świętego Rafała w Krakowie.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 221 563,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 30/100)
Celem programu jest zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top