KOS-zawał – szansa na dłuższe życie dla pacjentów po zawale serca - Scanmed

KOS-zawał – szansa na dłuższe życie dla pacjentów po zawale serca

Choroby układu krążenia stanowią dziś jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Co roku odnotowuje się ok. 70 tys. zawałów serca.

KOS-zawał to program rocznej, kompleksowej specjalistycznej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca, która obejmuje leczenie szpitalne, ambulatoryjne i rehabilitację. Udział w programie jest w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu odpowiada dr hab. n. med. Radosław Kręcki, kardiolog, Dyrektor ds. kardiologii Grupy Scanmed oraz ordynator Centrum Kardiologii Scanmed w Kutnie.

Panie Doktorze, jakie świadczenia obejmuje program KOS-zawał?

Dr Radosław Kręcki: Program obejmuje następujące świadczenia w okresie do 12 miesięcy od przebytego zawału: leczenie ostrej fazy zawału w oddziale kardiologii z dostępem do Pracowni Hemodynamiki, wizytę koordynującą w ciągu maksymalnie 14 dni po wypisie ze szpitala, rehabilitację kardiologiczną (stacjonarną lub dzienną), 3 wizyty kontrolne w Specjalistycznej Poradni Kardiologicznej, opcjonalne (zgodnie ze wskazaniami medycznymi) leczenie z wykorzystaniem elektroterapii (np. wszczepienie rozrusznika, kardiowertera-defibrylatora), wizytę podsumowującą w Poradni Kardiologicznej.

Jakie korzyści dla pacjentów przynosi program?

Choroby układu krążenia są wciąż najczęstszym zabójcą w Polsce i odpowiadają za blisko 50% zgonów. Wyniki leczenia ostrej fazy zawału serca już od dłuższego czasu w związku z perfekcyjnie rozbudowaną siecią ośrodków kardiologii pełniących 24h dyżur hemodynamiczny sytuują Polskę w czołówce europejskiej. Nasze fantastyczne wyniki niejako roztrwaniane są za sprawą nieadekwatnej opieki ambulatoryjnej po wypisie pacjenta z oddziału kardiologii. Program KOS-zawał jest odpowiedzią na ten problem. Zapewnienie stałej, bezwarunkowej opieki kardiologa, w tym kluczowa rehabilitacja kardiologiczna, pozwalają zminimalizować ryzyko zgonu w obserwacji średnio i długoterminowej. Z opublikowanych niedawno danych NFZ wynika, że 12 miesięczna śmiertelność jest dwukrotnie mniejsza wśród pacjentów objętych opieką w ramach programu KOS-zawał w porównaniu do tych, którzy takiej opieki nie otrzymali.

Czy pacjent na jakimkolwiek etapie trwania programu ponosi koszty finansowe?

Program KOS-zawał finansowany jest ze środków publicznych co znaczy, że finansowany jest dla osób ubezpieczonych przez NFZ. Pacjent na żadnym etapie nie ponosi kosztów związanych z wizytami u kardiologa czy pobytem w oddziale rehabilitacji kardiologicznej. Co więcej, u wybranych pacjentów z nieadekwatnym poziomem LDL cholesterolu mimo leczenia statyną z ezetimibem, jest „trampoliną” do bezpłatnego leczenia bardzo drogimi lekami obniżającymi cholesterol w ramach programu lekowego, również finansowanego przez NFZ.

Z jakich elementów składa się program i jak długo on trwa?

Program KOS-zawał trwa 12 miesięcy, a czas liczony jest od początku hospitalizacji w oddziale kardiologii gdzie pacjent trafia z rozpoznaniem zawału serca. W ciągu maksymalnie 14 dni po wypisie, pacjent spotyka się ponownie z kardiologiem na tzw. wizycie koordynującej, na której ustalany jest plan spotkań na czas trwania opieki, wykonywane są wówczas również badania biochemiczne (badanie krwi w określonym przez specjalistę zakresie). Plan programu może być również ustalony już przy wypisie ze szpitala. Następnym, kluczowym z perspektywy poprawy rokowania elementem programu, jest rehabilitacja kardiologiczna. W odstępie kolejnych 2-3 miesięcy ustalane są minimum trzy wizyty w Poradni Kardiologicznej. W trakcie pierwszej z takich wizyt wykonywane jest badanie echo serca i ustalane są wskazania do implantacji kardiowertera-defibrylatora, rzadziej rozrusznika resynchronizującego. Ostatni element programu to wizyta podsumowująca, w której bardzo istotnym elementem jest ocena lipidogramu (m.in. poziomu cholesterolu) i tym samym efektywności leczenia hipolipemizującego. W trakcie wizyt w Poradni, dla pacjentów czynnych zawodowo ustalany jest optymalny moment powrotu do pracy.

Czy w trakcie trwania programu pacjent ma wykonywane badania specjalistyczne?

Tak, jak już wcześniej wspominałem, program zapewnia kompleksową opiekę kardiologiczną. W trakcie wizyt wykonywane są podstawowe badania biochemiczne. Bardzo ważnym elementem jest systematyczna kontrola lipidogramu, w tym głównie LDL cholesterolu (potocznie nazywany „złym cholesterolem”). Badanie od niedawna stało się obligatoryjne po 6-10 tygodniach od włączenia oraz na zakończenie programu. Lipidogram należy również kontrolować dodatkowo w przypadku korekt leczenia hipolipemizującego. Pacjent objęty opieką w programie ma również wykonywane echo serca. W każdym momencie w przypadku wskazań medycznych lekarz poza kolejką może skierować chorego do oddziału kardiologii, żeby wykonać bardziej specjalistyczne badania.

Jakie moduły rehabilitacji są do dyspozycji pacjenta?

Dostępne są trzy warianty rehabilitacji kardiologicznej, kwalifikacja wynika z uwarunkowań stricte medycznych, ale też logistycznych. W ramach opieki KOS-zawał popularną formą rehabilitacji kardiologicznej jest wariant stacjonarny, tj. pacjent przyjmowany jest na 3 tygodniowy pobyt w oddziale. Druga forma rehabilitacji -dzienna – wymaga codziennych dojazdów pacjenta na zajęcia z udziałem m.in. rehabilitanta, dietetyka, psychologa. Dla wielu pacjentów jest to trudne do zaakceptowania, szczególnie jeśli lokalizacja ośrodka jest istotnie oddalona od miejsca zamieszkania. Ostatni wariant rehabilitacji to telerehabilitacja hybrydowa, w której po wstępnej edukacji stacjonarnej, pacjent wykonuje ćwiczenia sam w domu. Na tym etapie jednak z uwagi na bardzo ograniczoną ilość ośrodków oferujących tego typu usługę, to opcja praktycznie niedostępna.

Dlaczego nie każdy pacjent otrzymuje propozycję kardiologicznej rehabilitacji stacjonarnej w ramach programu?

Lekarz kardiolog w oparciu o profil ryzyka sercowo-naczyniowego oraz uwarunkowania formalno-prawne wybiera optymalny wariant rehabilitacji. Do rehabilitacji stacjonarnej kwalifikowani są pacjenci spełniający określone kryteria medyczne, są to m.in. zaawansowany stopień nasilenia objawów niewydolności serca, co najmniej umiarkowana niesprawność, stan po leczeniu kardiochirurgicznym serca, cukrzyca typu 1, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Takich ograniczeń nie ma w przypadku wariantu dziennej rehabilitacji. Często ośrodki rehabilitacji dziennej, jak wspominałem, usytuowane są w dużych miastach z ograniczonym dostępem dla pacjenta z prowincji, głównie ze względów logistycznych. Choć to również małymi krokami się zmienia, z bezdyskusyjną korzyścią dla pacjenta.

Czy można zrezygnować z programu w trakcie jego trwania?

Tak, na każdym etapie programu KOS-zawał można zrezygnować z kontynuacji. Oczywiście takim zachowaniem pacjent często nieświadomie wyrządza sobie ogromną krzywdę, naraża się na dwukrotnie większe ryzyko zgonu z powodu swojej choroby. Dlatego m.in. decyzja o udziale w programie musi być świadoma i przemyślana. Często powtarzam swoim pacjentom cytując Boy-Żeleńskiego – „w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz”. Nie ma nic bardziej frustrującego jak niezgłaszający się na wizyty pacjenci, cała nasza praca idzie bowiem na marne.

Czy można przystąpić do programu gdy w trakcie hospitalizacji pacjent nie wyraził na to zgody?

Niestety nie, pobyt w oddziale kardiologii w przebiegu zawału serca jest kluczowy z perspektywy rozpoczęcia procedur dających podstawę dla objęcia pacjenta opieką. M.in. dlatego w kierowanym przeze mnie oddziale pacjent już po wstępnej stabilizacji uzyskuje wiedzę o programie i ma kilka dni na podjęcie jedynej słusznej z jego perspektywy decyzji.

Kto odpowiada za koordynowanie programu KOS-zawał?

W prowadzenie programu KOS-zawał zaangażowanych jest wiele osób. Oprócz lekarzy i pielęgniarek uczestniczących w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, kluczowa jest postać osoby koordynującej. Jest to najczęściej pracownik administracji szpitala, który sprawia że program przebiega płynnie zarówno z perspektywy pacjenta, jak i lekarza.

Dr hab. n. med. Radosław Kręcki – kardiolog, internista
Dyrektor departamentu kardiologii Grupy Scanmed oraz ordynator Oddziału Kardiologii w Kutnie. Posiada prestiżowy tytuł FESC przyznawany w ramach przynależności do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest członkiem klubu 30 PTK, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji w renomowanych czasopismach kardiologicznych polskich i zagranicznych.

Adresy wszystkich Centrów Kardiologii Scanmed, które realizują program KOS-zawał znajdują się pod linkiem: https://scanmed.pl/badania/program-kos-zawal/

Ulotkę na temat programu można pobrać TUTAJ.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top