Programy dofinansowania - Scanmed

Programy dofinansowania

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania: zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy.


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Miejsce zainstalowania sprzętu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków, Pracownia Mammografii
Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Celem nadrzędnym jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu. 

Projekt najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.
Scanmed S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.”

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 16 podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej Grupy Scanmed poprzez przygotowanie i wdrożenie Standardów Obsługi Pacjenta, procedur: prowadzenia badań oceny jakości/zadowolenia pacjenta, współpracy lekarzy POZ ze specjalistami oraz nabycie/podniesienie kompetencji niezbędnych do wysokiej jakości obsługi pacjenta u pracowników/nic Rejestracji.
Komunikaty
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego zapraszamy do składania wycen/ofert na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych.
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego dotyczącego opracowania merytorycznego scenariuszy i modułów szkol. e-laningowych ze Standardów Obsługi Pacjenta, zapraszamy do składania wycen/ofert.
Dofinansowanie projektu z UE: 941 017,48 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 119 691,64 zł.
Nr umowy: POWR.05.02.00-00-0014/17-00/2282/2018/5
Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2018
W ramach projektu pn. „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.” w 2018 roku będą przeprowadzone następujące szkolenia:
Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem
Termin: 18.12.2018 r., godz. 8:00 - 16:00
Miejsce: Kraków, ul. Armii Krajowej 5
Temat szkolenia: "Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem"
Trener: Alina Wiąckowska-Pyrtek & Agnieszka Armatys-Szczyrbak

Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2019

Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2020

Regulamin rekrutacji na szkolenia: regulamin

Scanmed SA realizuje projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”:
Umowa nr 061/200028/ppz/530/2018 o maksymalnej wartości 1 287 875 zł
Umowa nr 061/200028/ppz/531/2018 o maksymalnej wartości 1 981 625 zł
Umowa nr 150010629/18/1/002//0/18/19 o maksymalnej wartości 1 052 465 zł
Sprawdź jakie możliwości daje nowy, bezpłatny program profilaktyczny POZ PLUS, realizowany we współpracy z NFZ i finansowany z Funduszy Europejskich obejmujący:
Profilaktyczne badania bilansowe
Badania przeznaczone są dla osób pomiędzy 20 a 65 rokiem życia. Podczas ich wykonywania lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

przy pierwszej wizycie przeprowadza wywiad medyczny kierując jednocześnie pacjenta na niezbędne – wykonywane w krótkim okresie czasu – badania diagnostyczne i niezbędne konsultacje do lekarzy specjalistów na podstawie wykonanych badań diagnostycznych oraz po konsultacjach specjalistycznych lekarz podstawowej opieki medycznej dokonuje oceny i omawia z pacjentem stan jego zdrowia sporządzając jednocześnie dla niego Indywidualny Plan Postepowania Zdrowotnego z zaleceniem dalszych ewentualnych konsultacji specjalistycznych.
W wyniku sporządzonego bilansu dokonana zostaje ocena zdrowia pacjenta oraz określone zostają możliwe do wystąpienia u niego choroby przewlekłe wymagające dalszego leczenia specjalistycznego.
Program zarzadzania chorobą
Program ma na celu przeprowadzenie szybkiej oraz niezbędnej diagnostyki specjalistycznej jak również podjęcia w krótkim okresie czasu skoordynowanego leczenia u pacjentów u których stwierdzono choroby mające charakter przewlekły.
Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci w wieku powyżej 18 roku życia z podejrzeniem lub rozpoznaniem jednej z poniższych jednostek chorobowych:
diabetologia – cukrzyca typu II
kardiologia
pulmonologia
endokrynologia
reumatologia
neurologia
Pacjent włączony do programu zarządzania chorobą ma podczas jego realizacji zapewniony szeroki dostęp do wymaganych badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów – w bardzo krótkich terminach.
W ramach realizowanego programu obejmującego profilaktyczne świadczenia bilansowe i program zarzadzania chorobą, opiekę nad pacjentem sprawuje ze strony Scanmedu wyznaczony koordynator ustalający pacjentowi zarówno miejsca jak i terminy na wszystkie badania diagnostyczne oraz wizyty u lekarzy specjalistów zleconych przez prowadzącego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W których placówkach można skorzystać z Programu POZ Plus?
Z Programu POZ Plus można skorzystać w miastach:
Kraków
POZ – ul. Akademicka 5, 31-050 Kraków
POZ – Rakowicka 16, 31- 511 Kraków
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat programu i jego realizacji w Krakowie, skontaktuj się z wybranym koordynatorem Programu POZ Plus:
Agnieszka Słota – +48 663 203 306
Aneta Kałużą – +48 785 056 449
Poznań
POZ – ul. Przemysłowa 46A, Poznań (sprawdź lokalizację na mapie)
Więcej informacji na temat programu realizowanego w Poznaniu uzyskasz kontaktując się z:

Iga Kępa – +48 503 182 450
Dominiką Łysakowską – +48 785 054 645
Więcej o programie POZ Plus
Szczegóły programu: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

Umowa nr: POWR.05.02.00-00-0039/17-00/1374/2017/1313 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28 listopada 2017 roku
Zarządzenie nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” ze zm.
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

Rozeznanie rynkowe
W związku z realizacją programu POZ Plus Scanmed S.A. zaprasza do składania ofert/wycen na dostosowanie systemów informatycznych (istniejącego oprogramowania) do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS.

POZ formularz wyceny

POZ rozeznanie rynkowe

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020.

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:
doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w Szpitalu Świętego Rafała w Krakowie.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 221 563,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 30/100)
Celem programu jest zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia.

E-sklep Umów wizytę top