Programy dofinansowania

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren.

Do pobrania

Projekt najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.
Scanmed S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.”

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 16 podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej Grupy Scanmed poprzez przygotowanie i wdrożenie Standardów Obsługi Pacjenta, procedur: prowadzenia badań oceny jakości/zadowolenia pacjenta, współpracy lekarzy POZ ze specjalistami oraz nabycie/podniesienie kompetencji niezbędnych do wysokiej jakości obsługi pacjenta u pracowników/nic Rejestracji.
Komunikaty
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego zapraszamy do składania wycen/ofert na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych.
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego dotyczącego opracowania merytorycznego scenariuszy i modułów szkol. e-laningowych ze Standardów Obsługi Pacjenta, zapraszamy do składania wycen/ofert.
Dofinansowanie projektu z UE: 941 017,48 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 119 691,64 zł.
Nr umowy: POWR.05.02.00-00-0014/17-00/2282/2018/5
Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2018
W ramach projektu pn. „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.” w 2018 roku będą przeprowadzone następujące szkolenia:
Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem
Termin: 18.12.2018 r., godz. 8:00 - 16:00
Miejsce: Kraków, ul. Armii Krajowej 5
Temat szkolenia: "Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem"
Trener: Alina Wiąckowska-Pyrtek & Agnieszka Armatys-Szczyrbak

Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2019

Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2020

Regulamin rekrutacji na szkolenia: regulamin

Scanmed SA realizuje projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”:
Umowa nr 061/200028/ppz/530/2018 o maksymalnej wartości 1 287 875 zł
Umowa nr 061/200028/ppz/531/2018 o maksymalnej wartości 1 981 625 zł
Umowa nr 150010629/18/1/002//0/18/19 o maksymalnej wartości 1 052 465 zł
Sprawdź jakie możliwości daje nowy, bezpłatny program profilaktyczny POZ PLUS, realizowany we współpracy z NFZ i finansowany z Funduszy Europejskich obejmujący:
Profilaktyczne badania bilansowe
Badania przeznaczone są dla osób pomiędzy 20 a 65 rokiem życia. Podczas ich wykonywania lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

przy pierwszej wizycie przeprowadza wywiad medyczny kierując jednocześnie pacjenta na niezbędne – wykonywane w krótkim okresie czasu – badania diagnostyczne i niezbędne konsultacje do lekarzy specjalistów na podstawie wykonanych badań diagnostycznych oraz po konsultacjach specjalistycznych lekarz podstawowej opieki medycznej dokonuje oceny i omawia z pacjentem stan jego zdrowia sporządzając jednocześnie dla niego Indywidualny Plan Postepowania Zdrowotnego z zaleceniem dalszych ewentualnych konsultacji specjalistycznych.
W wyniku sporządzonego bilansu dokonana zostaje ocena zdrowia pacjenta oraz określone zostają możliwe do wystąpienia u niego choroby przewlekłe wymagające dalszego leczenia specjalistycznego.
Program zarzadzania chorobą
Program ma na celu przeprowadzenie szybkiej oraz niezbędnej diagnostyki specjalistycznej jak również podjęcia w krótkim okresie czasu skoordynowanego leczenia u pacjentów u których stwierdzono choroby mające charakter przewlekły.
Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci w wieku powyżej 18 roku życia z podejrzeniem lub rozpoznaniem jednej z poniższych jednostek chorobowych:
diabetologia – cukrzyca typu II
kardiologia
pulmonologia
endokrynologia
reumatologia
neurologia
Pacjent włączony do programu zarządzania chorobą ma podczas jego realizacji zapewniony szeroki dostęp do wymaganych badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów – w bardzo krótkich terminach.
W ramach realizowanego programu obejmującego profilaktyczne świadczenia bilansowe i program zarzadzania chorobą, opiekę nad pacjentem sprawuje ze strony Scanmedu wyznaczony koordynator ustalający pacjentowi zarówno miejsca jak i terminy na wszystkie badania diagnostyczne oraz wizyty u lekarzy specjalistów zleconych przez prowadzącego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W których placówkach można skorzystać z Programu POZ Plus?
Z Programu POZ Plus można skorzystać w miastach:
Kraków
POZ – ul. Akademicka 5, 31-050 Kraków
POZ – Rakowicka 16, 31- 511 Kraków
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat programu i jego realizacji w Krakowie, skontaktuj się z wybranym koordynatorem Programu POZ Plus:
Agnieszka Słota – +48 663 203 306
Aneta Kałużą – +48 785 056 449
Poznań
POZ – ul. Przemysłowa 46A, Poznań (sprawdź lokalizację na mapie)
Więcej informacji na temat programu realizowanego w Poznaniu uzyskasz kontaktując się z:

Iga Kępa – +48 503 182 450
Dominiką Łysakowską – +48 785 054 645
Więcej o programie POZ Plus
Szczegóły programu: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

Umowa nr: POWR.05.02.00-00-0039/17-00/1374/2017/1313 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28 listopada 2017 roku
Zarządzenie nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” ze zm.
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

Rozeznanie rynkowe
W związku z realizacją programu POZ Plus Scanmed S.A. zaprasza do składania ofert/wycen na dostosowanie systemów informatycznych (istniejącego oprogramowania) do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS.

POZ formularz wyceny

POZ rozeznanie rynkowe

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020.

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:
doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w Szpitalu Świętego Rafała w Krakowie.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 221 563,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 30/100)
Celem programu jest zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia.

E-sklep Umów wizytę top