Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Scanmed

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującą w Spółce Scanmed S.A. procedurą dokonywania zakupów

Scanmed S.A.

ul. Stefana Okrzei 1A 03-715 Warszawa

zaprasza do składania ofert

I. Zamawiający:

Scanmed S.A., 03-715 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 1A.

KRS: 0000298171,

NIP: 675-12-09-442,

REGON: 351618159

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie badań scyntygrafii mięśnia sercowego dla:

– Centrum Kardiologii Scanmed w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

– Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

– Szpitala Św. Rafała, oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krakowie, ul. A.Bochenka 12, 30-693 Kraków

– Centrum Kardiologii Scanmed w Kutnie, ul. T.Kościuszki 52, 99-300 Kutno

– Centrum Kardiologii Scanmed w Tomaszowie Mazowieckim, ul. J.Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

realizujących badanie kliniczne pt. “MetCool ACS” – stabilizujący wpływ metforminy u pacjentów do tej pory jej nie przyjmujących a leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową (PCI) z powodu ostrego zespołu wieńcowego.

Zakres świadczeń medycznych obejmuje:

  • a) Scyntygrafię mięśnia sercowego w spoczynku
  • b) Scyntygrafię mięśnia sercowego w wysiłku

Badania pacjentów będą następować na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego.

Badania muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa, uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot Zamówienia.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności z zakresu Medycyny Nuklearnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. posiadają wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa, uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot Zamówienia.

IV. Termin wykonania zadania:

Okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.

V. Płatności

Płatności za każdą wykonaną usługę dokonywane będą przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę, po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania umowy. Do faktury Wykonawca dołączy wykaz wykonanych badań.

VI. Kryterium oceny ofert:

1. Cena za jedno badanie scyntygrafii mięśnia sercowego – 100% – 100 pkt.

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena, dla każdego z Centrów Kardiologii.

2. Wynik – za najkorzystniejsze, zostaną uznane oferty przedstawiający najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (cena) dla każdego Centrum Kardiologii określonych w pkt. I.

3. Cena ofertowa obejmować powinna wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

4. Jeżeli zdarzy się, że oferty uzyskają taką samą ilość punktów, to Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny w formie negocjacji ustnej.

5. Z Oferentami, których oferty będą najkorzystniejsze dla poszczególnych Centrów Kardiologii zostaną podpisane umowy na realizację usług.

6. W przypadku nie podpisania umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający wybierze do realizacji kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważniona w dokumencie rejestrowym do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisywania dokumentów przez osobę posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO. Oryginał Oferent jest zobowiązany dostarczyć (w przypadku wyboru oferty), najpóźniej w dniu podpisania umowy.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: pani Barbara Kisiołek mail: barbara.kisiolek@scanmed.pl, tel. 784 397 087.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej tylko dla pojedynczego Centrum Kardiologii, o których mowa w pkt 1. Oferta powinna zawierać jednoznaczne wskazanie którego Centrum Kardiologii dotyczy.

2. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Kardiologi SCANMED w Tomaszowie Mazowieckim, adres: J.Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022, godz. 12.00, bądź w formie skanu oryginału podpisanych dokumentów przesłać na adres: barbara.kisiolek@scanmed.pl, tytuł wiadomości: Oferta na wykonanie badań z zakresu scyntygrafii a oryginał dostarczyć (w przypadku wyboru oferty), najpóźniej w dniu podpisania umowy. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

4. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf., doc., xls., jpg.

5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie wycofujące lub zmieniające złożoną ofertę.

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

X. Informacje dodatkowe:

1. Projekt dotyczy niekomercyjnego badania klinicznego oraz jest współfinansowany ze środków publicznych.

2. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, na każdym etapie realizacji zamówienia informacji i wyjaśnień związanych z przebiegiem realizacji zamówienia i osiąganymi rezultatami.

5. Zamawiający będzie miał możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń zarówno do treści, jak i formy wykonywanych usług.

XI. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahenta/Partnera Biznesowego przez Scanmed S.A.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top