Wszystkie usługi

Cała Polska

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz pytania najczęściej zadawane przez naszych pacjentów.

Badania mogą zostać odebrane przez osobę przez Ciebie upoważnioną (w dokumentacji medycznej lub na specjalnym formularzu dostępnym w rejestracji).

Tak, pod warunkiem upoważnienia napisanego przez rodzica bądź przedstawiciela ustawowego.

Zależy jak długie będzie spóźnienie. W takim wypadku decyzję podejmie lekarz.

Tak, pod warunkiem wypełnienia w rejestracji specjalnego formularza.

Jeżeli chcesz wykonać badania prywatnie nie potrzebujesz skierowania. Wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji. Badania realizowane w ramach NFZ wymagają skierowania wystawionego przez lekarza.

Tak. Niezależnie od tego czy wykonujesz badanie prywatnie czy w ramach NFZ, ze względu na promieniowanie rentgenowskie zawsze wymagane jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza.

Tak, podając dane takie jak imię i nazwisko, data urodzenia bądź nr PESEL oraz numer telefonu Pacjenta.

Tak, przed każdą konsultacją prosimy zgłosić się najpierw do rejestracji, najlepiej kilka minut wcześniej.

Pracownik podczas rejestracji dokona także weryfikacji Twojego ubezpieczenia poprzez system eWUŚ.

Tak, szeroka lista specjalności realizowanych w wybranych centrach medycznych dostępna jest m.in. na stronie internetowej.

Tak, dowód tożsamości pokaż pracownikowi rejestracji.

Tak, w wybranych placówkach, po założeniu indywidualnego konta (w rejestracji bezpośredniej) istnieje taka możliwość. Dotyczy to placówek w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Pabianicach, Warszawie i Nowym Sączu.

W uzasadnionych wypadkach zwolnienie może być wydane trzy dni wstecz lub jeden dzień do przodu.

Informacja dostępna jest w rejestracjach bezpośrednich, telefonicznie pod numerem +48 12 629 88 00 oraz poprzez e-rezerwację.

Prosimy zadawać wszelkie pytania pod adres e-mail info@scanmed.pl

Większość wyników badań jest już dostępna do odbioru na następny dzień. W przypadku zlecenia wykonania badań w trybie pilnym, wynik możesz odebrać jeszcze tego samego dnia, w ciągu kilku godzin.

W celu uzyskania pełnej informacji skontaktuj się Telefonicznym Centrum Obsługi Scanmed pod numerem telefonu +48 12 629 88 00 bądź zapytaj lekarza.

Do wystawienia takiego zaświadczenia konieczny jest NIP zakładu pracy oraz numer PESEL bądź seria i numer paszportu w przypadku braku numeru PESEL.

Imię i nazwisko, data urodzenia bądź nr PESEL, nr telefonu.

Numer telefonu konieczny jest do przekazywania ważnych informacji, np. o zmianie terminu wizyty.

W celu uzyskania recepty na leki refundowane konieczne jest potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ. Weryfikacja uprawnień przez system eWUŚ odbywa się podczas rejestracji, przed wizytą. W przypadku negatywnej weryfikacji przez system Pacjent proszony jest o wypełnienie oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu. W sytuacji braku potwierdzenia ubezpieczenia i odmowy podpisania oświadczenia lekarz może wystawić receptę jedynie pełnopłatną.

O zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego zawsze decyduje lekarz, na podstawie przeprowadzonego badania i wywiadu.

Zwolnienie lekarskie to podstawowy dokument wystawiany osobom zatrudnionym na umowę o pracę, który potwierdza okres niezdolności do pracy w związku z chorobą, pobytem w Szpitalu, bądź koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Zaświadczenie wydawane jest w ramach badań medycyny pracy, na podstawie badania okulistycznego, które uzasadnia potrzebę wykonywana pracy przy komputerze w okularach korekcyjnych.

Po otrzymaniu zaświadczenia należy zgłosić się do Pracodawcy, celem uzyskania refundacji kosztów zakupu okularów.

Wyniki możesz odebrać w rejestracji placówki.

Skontaktuj się z Telefonicznym Centrum Obsługi pod numerem telefonu +48 12 629 88 00, bądź wyślij wiadomość na adres rezygnacja@scanmed.pl.

Możesz to zrobić kontaktując się z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta Grupy Scanmed prawapacjenta@scanmed.pl.

Bezpośrednio w rejestracji bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 629 88 00.

Na wizytę możesz umówić się:

Jeśli Twój zakład pracy posiada umowę ze Scanmed skontaktuj pod numerem telefonu +48 12 629 88 00.

Informacja dostępna jest na stronie scanmed.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 629 88 00

Posiadając wypełnioną deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Scanmed, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi. Decyzję o realizacji wizyty domowej zawsze podejmuje lekarz.

Bezpłatne konsultacje internistyczne, badania laboratoryjne, diagnostyczne, opiekę pielęgniarki i położnej, a także możliwość wizyty domowej.

Każdy może sprawdzić status swojego ubezpieczenia m.in. w dowolnym oddziale NFZ lub w placówce Scanmed.

Należy zgłosić się bezpośrednio do placówki, w godzinach pomiędzy 8.00 – 18. 00. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia porada udzielana jest po zgłoszeniu. W takich sytuacjach decyzję o ewentualnym przyjęciu zawsze podejmuje lekarz.

W razie nieobecności lekarza wskazanego w deklaracji, świadczenia udzieli inny lekarz, dedykowany pacjentom w zastępstwie.

W przypadku nagłego zachorowania poza miejscem, w którym posiadasz swojego lekarza POZ należy zgłosić się do najbliższej przychodni świadczącej usługi w ramach NFZ. 

Tak, należy być ubezpieczonym oraz wypełnić deklarację.

Tak, ale tylko w sytuacji kiedy znajdujesz się poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie), a Twój stan zdrowia wymaga badania lekarskiego.

Tak, przed każdą konsultacją prosimy zgłosić się najpierw do rejestracji, najlepiej kilka minut wcześniej.

Pracownik podczas rejestracji dokona także weryfikacji Twojego ubezpieczenia poprzez system eWUŚ.

Zapisując się do przychodni Scanmed (składając deklarację) nie trzeba dokonywać formalności wypisania z poprzedniej. 

Codziennie od godziny 18:00 do godziny 8:00 rano następnego dnia, w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne możesz uzyskać pomoc lekarza internisty i pielęgniarki w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Informacje uzyskasz u swojego lekarza pierwszego kontaktu, znajdziesz je na tablicach informacyjnych w placówkach, a także na stronach internetowych właściwego oddziału NFZ.

Oczywiście, wystarczy zgłosić się do Przychodni Scanmed i po wypełnieniu deklaracji POZ korzystać z opieki w mieście studiowania. Zmiana lekarza rodzinnego nie pozbawia Cię możliwości skorzystania z jednorazowej porady lekarza w miejscowości rodzinnej, np. podczas wakacji czy urlopu.

Złożenie deklaracji polega na podpisaniu formularza wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w rejestracji lub wypełnieniu i podpisaniu dokumentu wydrukowanego ze strony www.scanmed.pl i dostarczeniu go do przychodni Scanmed.

Wystarczy zgłosić się do wybranej placówki Scanmed (https://scanmed.pl/oferty/opieka-medyczna-dla-studentow) i podpisać deklarację.

Na wizytę możesz umówić się:

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Posiadając wypełnioną deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Scanmed, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi. Decyzję o realizacji wizyty domowej zawsze podejmuje lekarz.

Tak.

W celu uzyskania recepty na leki refundowane konieczne jest potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ. Weryfikacja uprawnień przez system eWUŚ odbywa się podczas rejestracji, przed wizytą. W przypadku negatywnej weryfikacji przez system Pacjent proszony jest o wypełnienie oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu. W sytuacji braku potwierdzenia ubezpieczenia i odmowy podpisania oświadczenia, lekarz może wystawić receptę jedynie pełnopłatną.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni specjalistycznej (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji (wpisu na listę oczekujących).

Tak, lekarz decyduje czy istnieje potrzeba wydania skierowania.

Tak. Każdy lekarz specjalista może kierować pacjentów na leczenie szpitalne, także w ramach NFZ.

Nie, skierowanie jest wymagane do niektórych specjalistów w ramach NFZ.

Tak, szeroka lista specjalności realizowanych w wybranych centrach medycznych dostępna jest m.in. na stronie internetowej.

 • Ginekolog - położnik
 • Onkolog
 • Psychiatra
 • Wenerolog
 • Dentysta

Informacja dostępna jest w rejestracjach bezpośrednich, telefonicznie pod numerem +48 12 629 88 00 oraz poprzez e-rezerwację.

Zależy to od liczby osób pozostających na liście oczekujących. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest Twoja zgoda na wpisanie na listę oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane). 

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Imię i nazwisko, data urodzenia bądź nr PESEL, nr telefonu.

Numer telefonu konieczny jest do przekazywania ważnych informacji, np. o zmianie terminu wizyty.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista przyjmujący na NFZ.

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane
 • kombatanci
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych
 • chorzy na gruźlicę
 • zakażeni wirusem HIV w zakresie badań dawców narządów
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Oznacza to, że stan Twojego zdrowia wymaga pilnego leczenia, co skraca czas oczekiwania na wizytę.

Na wizytę możesz umówić się:

Pacjent może dostarczyć wymagane skierowanie osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do placówki pocztą. Jeśli skierowanie zostanie wysłane pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy za wszystkie badania lekarskie pracowników koszty ponosi pracodawca.

W celu uzyskania zaświadczenia sanitarno-epidemiologicznego należy wykonać badanie kału na nosicielstwo oraz RTG klatki piersiowej. Z wynikami badań należy udać się następnie do lekarza orzecznika.

Na badanie należy zgłosić się z wynikiem badania kału na nosicielstwo, oraz badaniem RTG klatki piersiowej (jeśli w ostatnim czasie było wykonywane).

W celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi należy poddać się badaniom okulistycznym, wykonać badanie stężenia glukozy we krwi oraz odbyć konsultację u lekarza orzecznika.

W celu uzyskania pozwolenia na broń należy poddać się badaniom u lekarzy specjalistów: psychiatry, psychologa, okulisty oraz wykonać badanie stężenia glukozy we krwi, jak również odbyć konsultację u lekarza orzecznika. Dodatkowo, jeśli lekarz kierujący na badania uzna za niezbędne, może skierować na inne badania specjalistyczne.

Na badania kontrolne należy zabrać ze sobą ostatnie orzeczenie o zdolności do pracy, zaświadczenie o ukończonym leczeniu, lub w przypadku urlopu macierzyńskiego - kartę wypisową ze szpitala. Badania powinno wykonać się w ostatnim dniu zwolnienia lub pierwszym dniu powrotu do pracy.

Drogi użytkowniku!

Wykryliśmy, że możesz używać przestarzałej wersji przeglądarki która nie jest kompatybilna z naszą stroną. W celu uzyskania prawidłowego działania serwisu, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki.

Kontynuuj mimo tego
Aktualizuj
Infolinia +48 12 629 88 00
Infolinia. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora.
Infolinia
Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój Europejski Fundusz Społeczny
X

Korzystając ze strony upewnij się, że adres strony to https://scanmed.pl oraz czy przy adresie widnieje kłódka potwierdzająca, że strona posiada ważny certyfikat wydany na Scanmed S.A.