ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2023 dotyczące zakupu i dostawy sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni - Scanmed

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2023 dotyczące zakupu i dostawy sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe opublikowano w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
  2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych poprzez inwestycję w innowacyjne urządzenia medyczne Bloku Operacyjnego oraz prace adaptacyjne w szpitalu im. R. Weigla w Blachowni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku Zapytania ofertowego oraz jego załącznikach.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top