1. Prawo do poszanowania godności - prawo do prywatności oraz zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych jest szczególnie istotne w trakcie każdego, udzielanego świadczenia zdrowotnego. Uczestnictwo, a także obecność innych osób w zabiegu lub badaniu wymaga każdorazowo zgody pacjenta. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentowi może towarzyszyć osoba bliska. Poszanowanie intymności i godności pacjenta należy respektować w trakcie wykonywania wszelkich badań.
  2. Prawo wyborulekarza, pielęgniarski i położnej – w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty – w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, mających umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny. lekarza dentysty – w ramach leczenie stomatologicznego – spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ, szpitala – w ramach leczenia szpitalnego – posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.
  3. Prawo do tajemnicy - Prawo to wiąże się z obowiązkiem zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny , w tym udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych, wszelkich informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Obowiązek ten dotyczy w szczególności informacji związanych ze stanem zdrowia i co ważne trwa również po śmierci. Obowiązek powyższy dla lekarza nie istnieje, jeżeli zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Pacjent może  zażądać zachowania tajemnicy w stosunku do swoich najbliższych. Pacjent ma prawo do wskazania osoby, która może być informowana o stanie jego zdrowia wypełniając stosowne oświadczenia.
  4. Prawo do informacji – przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniach i postępach w leczeniu. Informacji o planowanych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, ryzyku i korzyściach. Jeśli istnieje możliwość zastosowania różnych metod diagnostycznych, pacjent ma prawo współuczestniczenia w dokonywaniu wyboru.
  5. Prawo do wyrażenia zgody – Zgoda pacjenta na udzielane mu świadczenie zdrowotne musi być zawsze świadoma. Sposób wyrażenia zgody może być przy tym dowolny ustny, pisemny lub konkludentny tzn. poprzez zachowanie pacjenta. Zawsze jednak w przypadku zabiegu operacyjnego, jak również zastosowanej metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej zagrożenie dla pacjenta wymaga się zgody w formie pisemnej. Jeśli pacjent nie jest w stanie samodzielnie wyrazić zgody niezbędne jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
  6. Prawo do dokumentacji medycznej – Prawo wglądu w dokumentację medyczną dotyczy nie tylko bezpośrednio pacjenta ale również jego przedstawiciela ustawowego oraz osób pisemnie upoważnionych przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo to ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Prawo to oznacza możliwość uzyskania dokumentacji medycznej (dotyczącej naszego stanu zdrowia oraz udzielonych nam świadczeń zdrowotnych) prowadzonej zarówno w ramach zakładu opieki zdrowotnej, jak również prywatnych praktyk lekarskich.
  7. Prawo do dochodzenia swoich praw – pacjent może składać reklamacje lub skargę w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej 12 629 89 27. Termin na udzielenie odpowiedzi to 14 dni. Skargę związaną z udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia  w NFZ może kierować do Działu Skarg  i Wniosków:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Kossutha 13, Katowice, tel. 32 735 05 13,32 735 05 45

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Ciemna 6, Kraków, tel. 12 298 83 03.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Joannitów 6, Wrocław, tel. 71 797 91 34, 71 797 90 78

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Piekary 15/15, Poznań, tel. 61 850 60 75, 61 658 04 07

  1. Prawo do świadczeń zdrowotnych – odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położnej, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń
  2. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych - wykaz świadczeń udzielanych przez dany podmiot, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
  3. Natychmiastowego uzyskania pomocy – udzielenie świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

 

[1] Poradnik został sporządzony w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl oraz Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl, www.nfz-krakow.pl/, dostępne m.in. pod adresami:

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=3&ida=16,

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=2&ida=28,

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=7&ida=79,

http://www.bpp.gov.pl/index.php?id=pytania_i_odpowiedzi,

http://www.bpp.gov.pl/index.php?id=poznaj_swoje_prawa,

http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=11&ida=447.