Raporty

Grupa Scanmed pragnie zapewnić wszystkim swoim interesariuszom dostęp do jak najszerszej informacji na temat jej zaangażowania społecznego, osiągnieć i celów strategii społecznej odpowiedzialności.

GRI

W 2013 Grupa podjęła decyzję o przygotowaniu i opublikowaniu pierwszego w polskiej branży medycznej Zintegrowanego Raportu Rocznego za rok 2012, a 23 lipca 2014 roku za rok 2013. Oba raporty podsumowują wyniki osiągnięte nie tylko w wymiarze finansowym, ale również zarządczym, społecznym i środowiskowym, w powiązaniu z realizowaną strategią biznesową.

Mając na uwadze kluczową rolę jaką Grupa Scanmed przykłada do realizacji w swoim działaniu idei zrównoważonego rozwoju, raport zintegrowany jest narzędziem, które w najlepszy sposób pozwala zweryfikować dotychczasowe zaangażowanie społeczne Grupy. Ze względu na swój kompleksowy charakter, Zintegrowany raport Roczny jest narzędziem, które w sposób całościowy pozwala ocenić wartość Grupy Scanmed nie tylko przez pryzmat osiąganych wyników finansowych, ale również roli jaką odgrywa ona w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz społeczności lokalnej.

Wytyczne GRI, zgodnie z którymi przygotowane są Zintegrowane Raporty Roczne Grupy Scanmed są obecnie jedynym międzynarodowym standardem, który pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy wyników firmy we wszystkich aspektach jej działalności. Global Reporting Initiative – organizacja odpowiedzialna za ich przygotowanie i cykliczną aktualizację jest niezależną instytucją działającą na rzecz rozwijania i propagowania raportowania przez firmy wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Przygotowanie i publikacja Zintegrowanych Raportów Rocznych w oparciu o standard GRI jest jednocześnie jednym z przejawów zaangażowania Grupy Scanmed w promocję idei CSR w Polsce.

Raport dostępny tutaj

Global compact

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu  i wspierania zrównoważonego rozwoju. Wspólne cele różnorodnych instytucji i grup społecznych tj. dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki, walka z korupcją, ochrona środowiska oraz zapewnienie inkluzji społecznej przyczyniły się do powstania Inicjatywy ONZ mogącej pośredniczyć  pomiędzy różnorodnymi aktorami w celu osiągnięcia powyższych celów. Grupa Scanmed przystępując do inicjatywy Global Compact zadeklarowała spełnianie ich 10 kluczowych zasad. UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ. W ramach aktywnego uczestnictwa Grupa raportuje spełnianie powyższych zasad. Raport za rok 2015 został umieszczony pod adresem:

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/199041.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×