Grupa Scanmed pragnie zapewnić wszystkim swoim interesariuszom dostęp do jak najszerszej informacji na temat jej zaangażowania społecznego, osiągnieć i celów strategii społecznej odpowiedzialności.

GRI

W 2013 Grupa podjęła decyzję o przygotowaniu i opublikowaniu pierwszego w polskiej branży medycznej Zintegrowanego Raportu Rocznego za rok 2012, a 23 lipca 2014 roku za rok 2013. Oba raporty podsumowują wyniki osiągnięte nie tylko w wymiarze finansowym, ale również zarządczym, społecznym i środowiskowym, w powiązaniu z realizowaną strategią biznesową.

Mając na uwadze kluczową rolę jaką Grupa Scanmed przykłada do realizacji w swoim działaniu idei zrównoważonego rozwoju, raport zintegrowany jest narzędziem, które w najlepszy sposób pozwala zweryfikować dotychczasowe zaangażowanie społeczne Grupy. Ze względu na swój kompleksowy charakter, Zintegrowany raport Roczny jest narzędziem, które w sposób całościowy pozwala ocenić wartość Grupy Scanmed nie tylko przez pryzmat osiąganych wyników finansowych, ale również roli jaką odgrywa ona w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz społeczności lokalnej.

Wytyczne GRI, zgodnie z którymi przygotowane są Zintegrowane Raporty Roczne Grupy Scanmed są obecnie jedynym międzynarodowym standardem, który pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy wyników firmy we wszystkich aspektach jej działalności. Global Reporting Initiative – organizacja odpowiedzialna za ich przygotowanie i cykliczną aktualizację jest niezależną instytucją działającą na rzecz rozwijania i propagowania raportowania przez firmy wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Przygotowanie i publikacja Zintegrowanych Raportów Rocznych w oparciu o standard GRI jest jednocześnie jednym z przejawów zaangażowania Grupy Scanmed w promocję idei CSR w Polsce.

Raport dostępny tutaj

Global compact

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu  i wspierania zrównoważonego rozwoju. Wspólne cele różnorodnych instytucji i grup społecznych tj. dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki, walka z korupcją, ochrona środowiska oraz zapewnienie inkluzji społecznej przyczyniły się do powstania Inicjatywy ONZ mogącej pośredniczyć  pomiędzy różnorodnymi aktorami w celu osiągnięcia powyższych celów. Grupa Scanmed przystępując do inicjatywy Global Compact zadeklarowała spełnianie ich 10 kluczowych zasad. UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ. W ramach aktywnego uczestnictwa Grupa raportuje spełnianie powyższych zasad. Raport za rok 2015 został umieszczony pod adresem:

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/199041.