Polityka HR

Scanmed Multimedis jest dynamicznie rozwijającą się firmą medyczną, która w ciągu kilkunastu lat działalności ugruntowała pozycję lidera na rynku usług medycznych.

Nasz zespół liczy około 1500 osób – lekarzy, personelu medycznego oraz personelu administracyjnego. Zatrudniamy osoby o wysokich kwalifikacjach, które oprócz wiedzy merytorycznej wnoszą do struktur naszej firmy optymizm, profesjonalizm oraz wiarę w realizację  celów.

Grupa Scanmed Multimedis została wyróżniona Certyfikatem HR Najwyższej Jakości. Certyfikat jest przyznawany firmom o najwyższych standardach HR na podstawie przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami obiektywnego badania realizowanej polityki personalnej. Przyznany certyfikat jest dowodem na to, że firma stosuje najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim oraz że jest wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą.

W Scanmed Mulitmedis wierzymy, że ludzie są kluczowym kapitałem, decydującym o naszym obecnym i przyszłym sukcesie. Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości, w szczególności promowanie i wspieranie rozwoju naszych pracowników.

Do najważniejszych założeń polityki personalnej Grupy Scanmed Multimedis należy:

  • zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia i godnego środowiska pracy
  • rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych zatrudnionych pracowników
  • zapewnienie przejrzystych i zobiektywizowanych procedur rekrutacji
  • badanie potencjału zatrudnianych osób po przez System Oceny Pracy
  • realizacja polityki różnorodności w oparciu o zasady równego traktowania i zarządzania różnorodnością oraz aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji
  • realizacja polityki równych szans poprzez zapewnianie miejsc pracy oraz staży osobom niepełnosprawnym
  • zapewnienie możliwości rozwoju i szczególnych warunków pracy kobiet zatrudnionych  w naszej organizacji
  • tworzenie warunków sprzyjających współistnieniu, współpracy i solidarności międzypokoleniowej pracowników
  • realizacja polityki CSR – odpowiedzialnego biznesu  - w obszarze Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 
  • współpraca ze środowiskiem akademickim poprzez stwarzanie studentom i absolwentom możliwości realizowania staży i praktyk  zawodowych  oraz zajęć praktycznych.

pszk_color_czlonek_strategiPolitykę personalną w Grupie Scanmed Multimedis realizujemy m.in. w oparciu o ścisłą współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami będąc Partnerem Strategicznym. PSZK jest stowarzyszeniem skupionym na rozwoju i promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce.

 

Scanmed Multimedis S.A.  został nagrodzony Certyfikatem „Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” przyznawanym przez Kapitułę XIV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Poziom rozwiązań w sferze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w przypadku Scanmed Multimedis S.A. oceniono bardzo wysoko i nasza Firma znalazła się w gronie organizacji nagrodzonych Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”. Celem Konkursu, w którym Scanmed Multimedis wziął udział jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.

zzl_big

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×