Scanmed jest dynamicznie rozwijającą się firmą medyczną, która w ciągu kilkunastu lat działalności ugruntowała pozycję lidera na rynku usług medycznych.

Nasz zespół liczy około 1500 osób – lekarzy, personelu medycznego oraz personelu administracyjnego. Zatrudniamy osoby o wysokich kwalifikacjach, które oprócz wiedzy merytorycznej wnoszą do struktur naszej firmy optymizm, profesjonalizm oraz wiarę w realizację  celów.

Grupa Scanmed została wyróżniona Certyfikatem HR Najwyższej Jakości. Certyfikat jest przyznawany firmom o najwyższych standardach HR na podstawie przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami obiektywnego badania realizowanej polityki personalnej. Przyznany certyfikat jest dowodem na to, że firma stosuje najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim oraz że jest wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą.

W Scanmed wierzymy, że ludzie są kluczowym kapitałem, decydującym o naszym obecnym i przyszłym sukcesie. Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości, w szczególności promowanie i wspieranie rozwoju naszych pracowników.

Do najważniejszych założeń polityki personalnej Grupy Scanmed należy:

  • zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia i godnego środowiska pracy
  • rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych zatrudnionych pracowników
  • zapewnienie przejrzystych i zobiektywizowanych procedur rekrutacji
  • badanie potencjału zatrudnianych osób po przez System Oceny Pracy
  • realizacja polityki różnorodności w oparciu o zasady równego traktowania i zarządzania różnorodnością oraz aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji
  • realizacja polityki równych szans poprzez zapewnianie miejsc pracy oraz staży osobom niepełnosprawnym
  • zapewnienie możliwości rozwoju i szczególnych warunków pracy kobiet zatrudnionych  w naszej organizacji
  • tworzenie warunków sprzyjających współistnieniu, współpracy i solidarności międzypokoleniowej pracowników
  • realizacja polityki CSR – odpowiedzialnego biznesu  - w obszarze Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 
  • współpraca ze środowiskiem akademickim poprzez stwarzanie studentom i absolwentom możliwości realizowania staży i praktyk  zawodowych  oraz zajęć praktycznych.

pszk_color_czlonek_strategiPolitykę personalną w Grupie Scanmed realizujemy m.in. w oparciu o ścisłą współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami będąc Partnerem Strategicznym. PSZK jest stowarzyszeniem skupionym na rozwoju i promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce.

 

Scanmed Multimedis S.A.  został nagrodzony Certyfikatem „Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” przyznawanym przez Kapitułę XIV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Poziom rozwiązań w sferze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w przypadku Scanmed Multimedis S.A. oceniono bardzo wysoko i nasza Firma znalazła się w gronie organizacji nagrodzonych Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”. Celem Konkursu, w którym Scanmed Multimedis wziął udział jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.

zzl_big

A Stach POP UP 2

×