Polityka Grupy Scanmed Multimedis w odniesieniu do normy SA8000

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój są integralnym elementem strategii Grupy Scanmed Multimedis. Dokumentem będącym podstawą działalności z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju Grupy Scanmed Multimedis jest długoterminowa Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Grupy Scanmed Multimedis. Zgodnie z nią, Grupa Scanmed Multimedis wdrożyła system zarządzania, który zapewnia zgodność polityk i procedur firmy z wymaganiami międzynarodowej normy SA8000: 2008.
W odniesieniu do wymagań normy SA8000 Grupa Scanmed Multimedis zobowiązuje się do:
 • stosowania się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa;
 • respektowania dokumentów międzynarodowych, wyszczególnionych w normie SA8000;
 • nie angażowania się w pracę dzieci i nie wspierania jej;
 • nie angażowania się w żadną formę pracy przymusowej lub obowiązkowej i nie wspierania ich;
 • zapewniania personelowi bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy;
 • zapewniania personelowi prawa do tworzenia, organizowania i przyłączenia się do wybranych przez siebie związków zawodowych oraz do rokowań układu zbiorowego prowadzonych z firmą w ich imieniu;
 • nie angażowania się w żadną formę dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia, wynagrodzenia, dostępu do szkoleń, awansu, zakończenia pracy lub emerytury;
 • traktowania wszystkich członków personelu z godnością i szacunkiem;
 • przestrzegania obowiązujących przepisów i norm branżowych w odniesieniu do czasu pracy oraz dni świątecznych;
 • zapewnienia całemu personelowi wynagrodzenia zapewniającego utrzymanie;
 • umożliwiania personelowi swobodnego wyboru spośród siebie przedstawiciela ds. normy SA8000;
 • okresowego przeprowadzania przeglądu polityki, procedur oraz wyników działania firmy pod kątem wymagań normy;
 • zapewniania, żeby wymagania normy SA8000 były rozumiane oraz wdrożone na wszystkich poziomach organizacji;
 • wdrożenia systemu zapewniającego, że jej dostawcy / podwykonawcy również stosują się do wymagań normy SA8000;
 • zapewnienia wszystkim członkom personelu poufnych środków informowania kadry zarządzającej oraz przedstawiciela pracowników o niestosowaniu się do normy SA8000;
 • w przypadku wystąpienia niezgodności, do zidentyfikowania głównej przyczyny oraz natychmiastowego zastosowania działań korygujących i zapobiegawczych
 • utrzymywania procedur regularnej komunikacji z interesariuszami;
 • zapewnienia dostępu do terenów firmy i kompletnej dokumentacji w przypadku zapowiedzianych i niezapowiedzianych audytów firmy dla celów certyfikacji
Polityka społecznej odpowiedzialności Grupy Scanmed Multimedis i odpowiednie procedury są udokumentowane, kontrolowane, wdrażane, utrzymywane i przekazywane do wszystkich pracowników firmy oraz zainteresowanych stron. Polityka społecznej odpowiedzialności jest dostępna do publicznej wiadomości na stronie internetowej firmy.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×