Zarząd spółki pod firmą Scanmed S.A., ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298171, o kapitale zakładowym: 100.983.334,00 złotych, zgodnie z wymogami art. 500 § 21 k.s.h. niniejszym ogłasza plan połączenia Scanmed S.A. ze spółką Scan Services Sp. z o.o.

Plan połączenia spółek Scanmed S.A. i Scan Services Sp. z o.o.

A Stach POP UP 2

×