Podstawą działalności Grupy Scanmed jest Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która skupia się na czterech obszarach: kapitale społecznym, kapitale ludzkim, środowisku naturalnym i infrastrukturze oraz zdrowiu publicznym. Została ona opracowana w celu umacniania wzajemnego zaufania i przejrzystości zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i środowiskiem wewnętrznym naszej organizacji.

Dokument jest zintegrowany z przyjętym systemem zarządzania. Uwzględnia interes społeczny i aspekty środowiskowe w ramach wszystkich działań podejmowanych przez Grupę, mając jednocześnie na względzie wzrost wartości firmy, umacnianie reputacji, rozwój nowych usług oraz usprawnianie relacji z interesariuszami.

Z tekstem Strategii możesz się zapoznać tutaj.