Odpowiedzialny biznes

Od początku swojego istnienia Grupa Scanmed funkcjonuje w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Szeroko angażujemy się w działalność społeczną, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia, w którym funkcjonujemy. Jako integralna część środowiska, staramy się dokonywać pozytywnych zmian i dlatego jesteśmy aktywni w obszarach, gdzie nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie medyczne oraz biznesowe mogą okazać się przydatne.

Świadczenie usług medycznych wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością, jaką Grupa Scanmed ponosi wobec wszystkich swoich interesariuszy, a w szczególności pacjentów. Tworząc pełnoprofilową prywatną opiekę medyczną w Polsce, gwarantujemy spełnienie norm bezpieczeństwa i wysokiej jakości. Dbałość o zdrowie pacjentów jest stale doskonalona na każdym etapie leczenia – we wszystkich świadczonych usługach – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne.

Jakość i bezpieczeństwo

Grupa Scanmed kładzie ogromny nacisk na jakość świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjenta. W tym celu w ramach przyjętej przez Zarządy Spółek Grupy Scanmed Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zadeklarowane zostały działania i cele podejmowane przez Grupę w tym kluczowym dla organizacji obszarze, takie jak: doskonalenie w obszarze jakości, bezpieczeństwo świadczonych usług, doskonalenie kadr medycznych oraz zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi. Powyższe cele Grupa osiąga poprzez zaangażowanie doświadczonych zespołów medycznych, profesjonalną obsługę oraz wdrażanie i przestrzeganie procedury gwarantujące jakość i bezpieczeństwo usług.

Wymóg spełniania odpowiednich norm i kompetencji stawiany jest również podwykonawcom działającym na rzecz Grupy Scanmed i ma kluczowe znaczenie w momencie nawiązywania z nimi współpracy.

Prawa Pacjenta

Grupa Scanmed przykłada najwyższą wagę do poszanowania praw pacjenta, które w szczególności obejmują kwestie związane z poszanowaniem godności, prawem do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, zachowania tajemnicy przez personel medyczny, prawem do przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, wyrażeniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, prawem do wglądu i ochrony dokumentacji medycznej oraz dochodzeniu swoich praw. Od 2009 roku w Grupie Scanmed funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta, którego zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów oraz przestrzeganie Praw Pacjenta przez cały personel. Więcej informacji na temat praw pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta znajduje się w zakładce “Pacjent w centrum uwagi”.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×