1. Jakie zaświadczenia są finansowane ze środków publicznych, a za które zaświadczenia należy zapłacić z własnej kieszeni?

Zaświadczenia bezpłatne – orzeczenia i zaświadczenia wydawane przez lekarza na życzenie ubezpieczonego:

 • zaświadczenia, jeśli są one związane z dalszym leczeniem lub rehabilitacją,
 • orzekające niezdolność do pracy,
 • pozwalające na kontynuowanie nauki,
 • związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku,
 • dla celów pomocy społecznej,
 • orzecznictwo o niepełnosprawności,
 • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Zaświadczenia płatne – wszystkie pozostałe wydawane na życzenie ubezpieczonego:

 • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU,
 • dla potrzeb orzeczeń sądowych oraz obdukcje w celach sądowo-lekarskich,
 • wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe, a także dla uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych,
 • zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą,
 • zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych,
 • zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach poza leczniczych.

art. 16  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

2. Gdzie można skorzystać z dyżuru nocnego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego?

Od 1 marca 2011r., pacjent posiadający aktualne ubezpieczenie, w godzinach 18:00 do 8:00 w dni powszednie, oraz w soboty, niedziele i święta może udać się na dyżur lekarza POZ do wybranej przez siebie placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ na nocna i świąteczną opiekę zdrowotną.

Pacjenci bez względu na to, gdzie leczą się na co dzień (gdzie mają złożoną deklarację), w nocy mogą wybrać się do dowolnej dyżurującej przychodni.

Jedynie w przypadku konieczności wizyty lekarza w domu należy wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w rejonie zamieszkania.

Wybierz miasto, w którym jesteś a link wskaże Ci placówki, które prowadzą dyżury w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

3. Co mogę zrobić, gdy mój stan zdrowia wymaga pilnej interwencji medycznej, a termin wizyty do lekarza specjalisty jest odległy?

Lekarz w oparciu o swoją wiedzę dokonuje oceny przypadku, czy jest on pilny czy stabilny. To zasadnicze rozróżnienie pozwala na realizację świadczenia w bliższym lub dalszym terminie realizacji. Zapis dotyczący kwalifikacji przypadku jako pilny powinien być umieszczony przez lekarza na skierowaniu na konsultację do lekarza specjalisty lub skierowaniu na leczenie do szpitala. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia niezależnie od wcześniejszej kwalifikacji pacjentowi jest udzielona pomoc lekarska.

 • Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.09.139.1138) w zał.1 pkt. 2 ust.1 i 3 stanowi, że „…świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00…” i „…w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia…”.
 • Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i szpitalnej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).

Świadczeniodawca umieszcza pacjenta, z wyjątkiem pacjenta się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Na podstawie kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej: stanu zdrowia pacjenta; rokowania co do dalszego przebiegu choroby; chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie; zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. Świadczeniodawca, stosując kryteria medyczne, o których mowa powyżej kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej:

 • przypadek pilny jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
 • przypadek stabilny w przypadku innym niż stan nagły i przypadek.

4. Jakie uprawnienia mają kombatanci i osoby represjonowane, inwalidzi wojenni, Honorowi Zasłużeni Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej?

Szczególne uprawnienia przysługują świadczeniobiorcom z tytułu inwalidztwa wojennego, inwalidztwa nabytego przez kombatantów i osoby represjonowane oraz dawcom krwi posiadającym legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i dawcom przeszczepu, posiadającym legitymację „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Uprawnienia wymienionej grupy osób reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 08. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Szczegółowe uregulowania znajdują się w Rozdziale 3  Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w art. 43 – 47 c.

Art. 46.1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej,  przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 47c. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. l, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania  poza kolejnością ze świadczeń  opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Osoby te są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego powyższe uprawnienia.

5. Co w przypadku, gdy mój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest nieobecny?

Zgodnie z zasadami realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom powinny być udzielane świadczenia za każdym razem, gdy zgłoszą taką potrzebę zdrowotną. Tym samym w sytuacji nieobecności lekarza wskazanego przez pacjenta w deklaracji wyboru (np. z powodu urlopu) świadczeniodawca jest zobowiązany do ustalenia zastępstwa.

Świadczeniodawca ma obowiązek zapewnienia dostępności do świadczeń będących przedmiotem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z godzinami ustalonymi w harmonogramie pracy przez cały okres obowiązywania umowy. Dodatkowo świadczeniodawca powinien powiadomić pacjentów o ustanowionym zastępstwie umieszczając taką informację w miejscu udzielania świadczeń.

6. Jak długo ważne jest skierowanie do specjalisty? Jeśli lekarz POZ wystawi skierowanie do np. laryngologa, chory zgłasza się do lekarza, gdyż boli go ucho. Zostaje wyleczony. Jeśli zacznie boleć go znowu za dwa miesiące, czy musi ponownie starać się o skierowanie, czy może udać się do laryngologa, u którego leczył się wcześniej?

W tej kwestii nie ma jednoznacznych wytycznych zawartych w przepisach. Uznaje się, że skierowanie wydane w celu objęcia dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne dopóki nie zostanie wyleczone schorzenie, na które skierowanie zostało Państwu wystawione. Natomiast jeśli skierowanie wystawione zostało na konsultację jest ono ważne tylko na 1 konsultację.

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=7&ida=79

7. Jak postępować gdy będziemy potrzebować nagłej pomocy po godzinie 18-tej?

W ramach ubezpieczenie są zagwarantowane następujące formy świadczeń:

 • Całodobowa pomoc  w ramach POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna),
 • Szpitalne oddziały ratunkowe,
 • Pogotowie ratunkowe.

Jeżeli pacjenci są ubezpieczeni mogą skorzystać z pomocy bezpłatnie i bez skierowań.

Sytuacje z jakich można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Jeżeli po zamknięciu Państwa przychodni poczujecie się Państwo źle, to w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możecie uzyskać konsultacje lekarską, ponieważ jest to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej POZ.  Świadczenia są udzielane codziennie od godziny 18:00 do godziny 8:00 rano, następnego dnia oraz opieka całodobowa w soboty i niedzielę, a także w dni świąteczne.

Gdzie uzyskać informację na temat miejsca pełnienie dyżuru w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory może wybrać dowolną placówkę w województwie. Jeśli jednak stan zdrowia uniemożliwia mu dotarcie do przychodni i potrzebna będzie wizyta w domu – pacjent powinien poprosić o nią w placówce zabezpieczającej opiekę całodobową dla jego terenu.

Co wybrać: nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, SOR czy pogotowie?

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy skorzystać gdy:

 • mamy objawy z którymi udalibyśmy się do lekarza POZ,
 • nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia,
 • leki dostępne bez recepty nie przynoszą poprawy stanu zdrowia,
 • pojawiają się objawy że czekanie na otwarcie przychodni może źle wpłynąć na rozwój państwa choroby.

Z pomocy SOR:

Osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia (np. urazy)

SOR przyjmuje osoby w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza POZ

Pogotowie ratunkowe należy wezwać kiedy czyjeś życie jest zagrożone

Czego nie uzyskamy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z Opieki całodobowej nie należy korzystać w celu:

 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej leczoną chorobą,
 • Recept na leki stałe związane ze schorzeniem przewlekłym,
 • Zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • Skierowania do specjalisty,

Wymienione świadczenia można uzyskać w ramach wybranego przez siebie  lekarza POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.