Dokumentacja medyczna – odbiór i ksero

Odbiór wyników tylko pacjent lub osoba przez niego upoważniona

Wynik badania może odebrać za okazaniem dowodu pacjent lub osoba wcześniej przez niego upoważniona.

Dodatkowo jest możliwość przesłanie wyników emailem lub pocztą polską po wcześniejszym wypełnieniu stosownego oświadczenia w danej placówce.

Odbiór dokumentacji medycznej tylko pacjent lub osoba przez niego upoważniona

Ksero dokumentacji medycznej jest wydawana pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej. Wypełniony formularz o wydanie kopii dokumentacji medycznej jest dostępny w każdym punkcie rejestracyjnym. Po wypełnieniu formularza do 7 dni pacjent otrzymuje informacje telefoniczną, jaki jest koszt za ksero oraz gdzie ma się zgłosić po odbiór dokumentacji.

Ksero dokumentacji medycznej – koszt jednej strony to 50 gr.

Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1032 art.18 pkt. 4c) o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2004r. (Dz. U. Nr 219, poz.2230) informuje, że sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej następuje na koszt zainteresowanego. Znowelizowana ustawa wprowadza maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, przy użyciu wskaźnika, jakim jest przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego opłata za udostępnienie dokumentacji ustala się maksymalną wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej,
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×