Odbiór wyników tylko pacjent lub osoba przez niego upoważniona

Wynik badania może odebrać za okazaniem dowodu pacjent lub osoba wcześniej przez niego upoważniona.

Dodatkowo jest możliwość przesłanie wyników emailem lub pocztą polską po wcześniejszym wypełnieniu stosownego oświadczenia w danej placówce.

Odbiór dokumentacji medycznej tylko pacjent lub osoba przez niego upoważniona

Ksero dokumentacji medycznej jest wydawana pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej. Wypełniony formularz o wydanie kopii dokumentacji medycznej jest dostępny w każdym punkcie rejestracyjnym. Po wypełnieniu formularza do 7 dni pacjent otrzymuje informacje telefoniczną, jaki jest koszt za ksero oraz gdzie ma się zgłosić po odbiór dokumentacji.

Ksero dokumentacji medycznej – koszt jednej strony to 50 gr.

Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1032 art.18 pkt. 4c) o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2004r. (Dz. U. Nr 219, poz.2230) informuje, że sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej następuje na koszt zainteresowanego. Znowelizowana ustawa wprowadza maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, przy użyciu wskaźnika, jakim jest przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego opłata za udostępnienie dokumentacji ustala się maksymalną wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej,
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.