Dobre Praktyki

Celem działalności Grupy Scanmed Multimedis jest świadczenie na najwyższym poziomie kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych. Misja Grupy Scanmed Multimedis „Zdrowie w rękach specjalistów” realizowana jest w obszarze odpowiedzialności społecznej na wszystkich poziomach organizacji. Znajduje ona odzwierciedlenie w działaniach Grupy w takich obszarach zrównoważonego rozwoju, jak: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, otoczenie społeczne i biznesowe oraz zdrowie publiczne. Ponieważ jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie pragniemy wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami: społecznością, klientami, dostawcami, pracownikami i akcjonariuszami.

Dobre Praktyki to efekt podejmowanych przez nas działań. To dowód na to, że pragniemy żywo uczestniczyć w przedsięwzięciach, kierowanych do nas, jak i sami wychodzimy z inicjatywą i propozycją innowacyjnych rozwiązań. Chętnie będziemy się dzielić naszą wiedzą oraz prezentować wdrażane przez nas rozwiązania.

Biznes dla Edukacji
Program przygotowany przez Grupę Scanmed Multimedis nakierowany jest na współpracę merytoryczną środowisk akademickich z biznesem, w tym przypadku spółkami wchodzącymi w skład Grupy Scanmed Multimedis.

Założenia programu dotyczą tworzenia różnych modeli współpracy dedykowanych środowisku szkolnemu i akademickiemu, propagowaniem i dzieleniem się wiedzą w ramach dobrych praktyk. Program zakłada także ścisłą współpracę z instytucjami i organizacjami będącymi propagatorem i inicjatorem projektu Biznes dla Edukacji takich, jak Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program stanowi szansę dla studentów/uczniów na zyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz na zdobycie doświadczeń, które zaprocentują po zakończeniu edukacji. Jest to również możliwość lepszego poznania branży medycznej i nawiązania pierwszych kontaktów z biznesem.

W roku 2013 Grupa Scanmed Multimedis brała udział w pierwszej edycji konkursu Pracodawca Jutra – przedsięwzięcia organizowanego przez PARP oraz PSZK. Celem Konkursu było wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują  przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

hrbig2

Grupa Scanmed Multimedis jako członek strategiczny Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, w ramach współnie realizowanego projektu Biznes dla Edukacji, uczestniczyła w Seminarium zoorganziowanym w Kielcach 5 grudnia 2013 roku. Spotkanie miało na celu podjęcie szerokiej społecznej debaty dotyczącej potrzeby współpracy biznesu z edukacją, omawiane były kluczowe problemy edukacji i rynku pracy, zadania biur karier w animowaniu współpracy uczelni z pracodawcami oraz modele działań prowadzące do efektywniejszej kooperacji biznesu z edukacją. Scanmed Multimedis zaprezentował swoje doświadczenia oraz dobre praktyki stosowane w ramach szeroko realizowanej współpracy Grupy ze środowiskiem akademickim oraz uczestniczył w deabcie dotyczącej najważniejszych wyzwań współpracy biznesu i edukacji.

SONY DSC

Deabata przedstawicieli przedsiębiorstw i środowiska akademickiego w temacie wyzwań w zakresie współpracy biznesu i edukacji

SONY DSC

„Medycyna I Edukacja“ – dobre praktyki na przykładzie grupy Scanmed Multimedis – Joanna Wcześniak

SONY DSC

Uczestnicy debaty: prof. Zw. Dr hab. Jacek Semaniak – rektor uniwersytetu  Jana Kochanowskiego, Joanna Wczesniak – Scanmed Multimedis, Łukasz Bilski – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii .

Fundacja 2065 im. Lesława Pagii
Grupa Scanmed Multimedis, zaangażowała się we wsparcie programu szkoleń i staży organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi w ramach nowego projektu edukacyjnego – Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. Celem projektu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i nowoczesne rozwiązania w obszarze zarządzania jednostkami służby zdrowia i farmacji.

Celem Akademii jest stworzenie trwałej społeczności i instytucji edukacyjnej, kształtującej przyszłe elity świata zarządzania w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Projekt dedykowany jest studentom i absolwentom ekonomii, finansów, zarządzania, prawa, zdrowia publicznego oraz osobom zainteresowanym rozwojem kariery zawodowej w sektorze ochrony zdrowia i farmacji, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Stypendyści programu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia będą mogli pozyskać wiedzę praktyczną o sposobie działania publicznej i prywatnej służby zdrowia, rozwiązywać Case’y, dyskutować z ekspertami na temat koniecznych zmian w tym sektorze podczas części szkoleniowej. Po jej zakończeniu, wezmą udział w obowiązkowych płatnych praktykach w firmach partnerskich.

Grupa Scanmed Multimedis, jako partner projektu angażuje się zarówno w jego część edukacyjną, jak i umożliwi jego uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania jednostką służby zdrowia. Stypendyści projektu odbędą staże zawodowe w Dziale Finansowym i Prawnym należącym do Grupy, w Szpitalu św. Rafała w Krakowie. Zarówno pod względem wyposażenia, jak i funkcjonujących systemów zarządzania jest to jedna z najnowocześniejszych placówek w Europie.

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk
Grupa Scanmed Multimedis we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami zaangażowała się w projekt stworzenia Polskich Norm Jakości Staży rozumianych jako zbiór norm i standardów dotyczących sposobu realizacji programów stażowych w firmach. Podjęte działania to odpowiedź na apel Komisji Europejskiej.  Niezależnie od formy prawnej, w której ostatecznie zostaną przyjęte Europejskie Ramy Jakości Staży, Komisja Europejska apeluje do państw członkowskich o aktywność w tym obszarze. Apel ten jest skierowany również do pracodawców.

application/pdf iconList Prezesa PSZK

PSZK na podstawie badania ilościowego oraz analizy rozwiązań stosowanych przez Członków Strategicznych i Firmowych PSZK, jak również w oparciu o doświadczenie i wiedzę najlepszych ekspertów HR, chce opracować Polskie Ramy Jakości Staży i przedstawić publicznie, jako uzgodnione w formie konsensusu, wspólne stanowisko członków instytucjonalnych PSZK. Zgodnie z kierunkiem prac Komisji, Ramy Jakości Staży powinny określać wartość edukacyjną, formę organizacji, zagadnienia prawne, mentoring, czas trwania, odniesienie do miejsca staży w ogólnej polityce rekrutacyjnej i CSR firmy.

Reagując na apel Komisji Europejskiej oraz na projekt prowadzony przez PSZK Grupa Scanmed Multimedis zaangażowała się merytorycznie w tworzenie polskich ram jakości staży. Poprzez udział w debatach, badaniach, analizach oraz bazując na własnych doświadczeniach w organizacji staży i praktyk firma pragnie dzielić się dobrymi praktykami w tym obszarze dołączając się do międzynarodowej inicjatywy.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×