Celem działalności Grupy Scanmed jest świadczenie na najwyższym poziomie kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych. Misja Grupy Scanmed „Zdrowie w rękach specjalistów” realizowana jest w obszarze odpowiedzialności społecznej na wszystkich poziomach organizacji. Znajduje ona odzwierciedlenie w działaniach Grupy w takich obszarach zrównoważonego rozwoju, jak: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, otoczenie społeczne i biznesowe oraz zdrowie publiczne. Ponieważ jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie pragniemy wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami: społecznością, klientami, dostawcami, pracownikami i akcjonariuszami.

Dobre Praktyki to efekt podejmowanych przez nas działań. To dowód na to, że pragniemy żywo uczestniczyć w przedsięwzięciach, kierowanych do nas, jak i sami wychodzimy z inicjatywą i propozycją innowacyjnych rozwiązań. Chętnie będziemy się dzielić naszą wiedzą oraz prezentować wdrażane przez nas rozwiązania.

Biznes dla Edukacji
Program przygotowany przez Grupę Scanmed nakierowany jest na współpracę merytoryczną środowisk akademickich z biznesem, w tym przypadku spółkami wchodzącymi w skład Grupy Scanmed.Założenia programu dotyczą tworzenia różnych modeli współpracy dedykowanych środowisku szkolnemu i akademickiemu, propagowaniem i dzieleniem się wiedzą w ramach dobrych praktyk. Program zakłada także ścisłą współpracę z instytucjami i organizacjami będącymi propagatorem i inicjatorem projektu Biznes dla Edukacji takich, jak Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program stanowi szansę dla studentów/uczniów na zyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz na zdobycie doświadczeń, które zaprocentują po zakończeniu edukacji. Jest to również możliwość lepszego poznania branży medycznej i nawiązania pierwszych kontaktów z biznesem.

W roku 2013 Grupa Scanmed brała udział w pierwszej edycji konkursu Pracodawca Jutra – przedsięwzięcia organizowanego przez PARP oraz PSZK. Celem Konkursu było wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują  przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

hrbig2

Grupa Scanmed jako członek strategiczny Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, w ramach współnie realizowanego projektu Biznes dla Edukacji, uczestniczyła w Seminarium zoorganziowanym w Kielcach 5 grudnia 2013 roku. Spotkanie miało na celu podjęcie szerokiej społecznej debaty dotyczącej potrzeby współpracy biznesu z edukacją, omawiane były kluczowe problemy edukacji i rynku pracy, zadania biur karier w animowaniu współpracy uczelni z pracodawcami oraz modele działań prowadzące do efektywniejszej kooperacji biznesu z edukacją. Scanmed zaprezentował swoje doświadczenia oraz dobre praktyki stosowane w ramach szeroko realizowanej współpracy Grupy ze środowiskiem akademickim oraz uczestniczył w deabcie dotyczącej najważniejszych wyzwań współpracy biznesu i edukacji.

SONY DSC

Deabata przedstawicieli przedsiębiorstw i środowiska akademickiego w temacie wyzwań w zakresie współpracy biznesu i edukacji

SONY DSC

„Medycyna I Edukacja“ – dobre praktyki na przykładzie grupy Scanmed – Joanna Wcześniak

SONY DSC

Uczestnicy debaty: prof. Zw. Dr hab. Jacek Semaniak – rektor uniwersytetu  Jana Kochanowskiego, Joanna Wcześniak – Scanmed, Łukasz Bilski – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii .

Fundacja 2065 im. Lesława Pagii
Grupa Scanmed zaangażowała się we wsparcie programu szkoleń i staży organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi w ramach nowego projektu edukacyjnego – Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. Celem projektu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i nowoczesne rozwiązania w obszarze zarządzania jednostkami służby zdrowia i farmacji.Celem Akademii jest stworzenie trwałej społeczności i instytucji edukacyjnej, kształtującej przyszłe elity świata zarządzania w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Projekt dedykowany jest studentom i absolwentom ekonomii, finansów, zarządzania, prawa, zdrowia publicznego oraz osobom zainteresowanym rozwojem kariery zawodowej w sektorze ochrony zdrowia i farmacji, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Stypendyści programu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia będą mogli pozyskać wiedzę praktyczną o sposobie działania publicznej i prywatnej służby zdrowia, rozwiązywać Case’y, dyskutować z ekspertami na temat koniecznych zmian w tym sektorze podczas części szkoleniowej. Po jej zakończeniu, wezmą udział w obowiązkowych płatnych praktykach w firmach partnerskich.

Grupa Scanmed Multimedis, jako partner projektu angażuje się zarówno w jego część edukacyjną, jak i umożliwi jego uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania jednostką służby zdrowia. Stypendyści projektu odbędą staże zawodowe w Dziale Finansowym i Prawnym należącym do Grupy, w Szpitalu św. Rafała w Krakowie. Zarówno pod względem wyposażenia, jak i funkcjonujących systemów zarządzania jest to jedna z najnowocześniejszych placówek w Europie.

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk
Grupa Scanmed we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami zaangażowała się w projekt stworzenia Polskich Norm Jakości Staży rozumianych jako zbiór norm i standardów dotyczących sposobu realizacji programów stażowych w firmach. Podjęte działania to odpowiedź na apel Komisji Europejskiej.  Niezależnie od formy prawnej, w której ostatecznie zostaną przyjęte Europejskie Ramy Jakości Staży, Komisja Europejska apeluje do państw członkowskich o aktywność w tym obszarze. Apel ten jest skierowany również do pracodawców.application/pdf iconList Prezesa PSZK

PSZK na podstawie badania ilościowego oraz analizy rozwiązań stosowanych przez Członków Strategicznych i Firmowych PSZK, jak również w oparciu o doświadczenie i wiedzę najlepszych ekspertów HR, chce opracować Polskie Ramy Jakości Staży i przedstawić publicznie, jako uzgodnione w formie konsensusu, wspólne stanowisko członków instytucjonalnych PSZK. Zgodnie z kierunkiem prac Komisji, Ramy Jakości Staży powinny określać wartość edukacyjną, formę organizacji, zagadnienia prawne, mentoring, czas trwania, odniesienie do miejsca staży w ogólnej polityce rekrutacyjnej i CSR firmy.

Reagując na apel Komisji Europejskiej oraz na projekt prowadzony przez PSZK Grupa Scanmed zaangażowała się merytorycznie w tworzenie polskich ram jakości staży. Poprzez udział w debatach, badaniach, analizach oraz bazując na własnych doświadczeniach w organizacji staży i praktyk firma pragnie dzielić się dobrymi praktykami w tym obszarze dołączając się do międzynarodowej inicjatywy.

A Stach POP UP 2

×