Członkostwo w organizacjach

GLOBAL COMPACT

Grupa Scanmed Multimedis dołączyła do Global Compact – inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, dedykowanej tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i budowie społeczeństwa obywatelskiego. Global Compact opiera się na współpracy międzynarodowej sieci interesariuszy, do której należą m.in. władze rządowe, firmy prywatne, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz  agendy ONZ.

W tym momencie Global Compact skupia 9000 firm i organizacji z całego świata. Scanmed Multimedis jest pierwszą polską firmą sektora medycznego, która została przyjęta do Global Compact.

Przystępując do Global Compact, Scanmed Multimedis zobowiązała się do przestrzegania 10 zasad, które wyznaczają standardy działań zgodne ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Zasada 3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

 

Global Compact – Caring for Climate

Od stycznia 2014 roku Scanmed Multimedis jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact – Caring for Climate – największej na świecie inicjatywa powołanej w 2007 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona. Obecnie ponad 400 firm z 65 państw jest sygnatariuszami inicjatywy. Ma ona na celu wsparcie przedstawicieli biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko. Caring for Climate to platforma służąca wymianie dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz kuźnia nowych projektów środowiskowych. Grupa Scanmed Multimedis dołączyła do grupy przedstawicieli biznesu z całego świata, którzy aktywnie podejmują działania na rzecz ochrony środowiska.

KARTA RÓŻNORODNOŚCI

Grupa Scanmed Multimedis znalazła się wśród Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w krajach Unii Europejskiej. Karta Różnorodności wyraża poszanowanie dla wielokulturowego społeczeństwa oraz kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie i przekonania, przynależność, orientację seksualną i tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. Jest to pisemne zobowiązanie firm do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

karta_roznorodnosci_plakat_na_placowki-01_ucieta

Wytyczne OECD

Grupa Scanmed Multimedis przeszła weryfikację działania zgodnie z wytycznymi OECD. Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych są zaleceniami kierowanymi przez rządy do przedsiębiorstw. Stanowią one zbiór dobrowolnie stosowanych zasad i norm odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw, spójnych z przepisami prawa. Stosowanie Wytycznych zapewnienia zgodność działań przedsiębiorstw i wzmocnienie podstaw wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami a społecznościami. Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych to również jeden z podstawowym standardów strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Wytyczne OECD są jedynym zaaprobowanym na arenie międzynarodowej  i wyczerpującym kodeksem postępowania, promowanym przez rządy poszczególnych państw. Wyrażają one wspólne wartości, wyznawane przez rządy krajów, z których pochodzi większość przedsiębiorstw wielonarodowych. Mają zastosowanie do działań prowadzonych na całym świecie.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego OECD: http://www.paiz.gov.pl/kpk_oecd

oecdsmall

Koalicja CR

Grupa Scanmed Multimedis S.A. jest pierwszą firmą medyczną w „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Koalicja jest projektem zrzeszającym polskie przedsiębiorstwa, wdrażające w życie założenia odpowiedzialnego biznesu. Koalicja powstała w odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze z inicjatywy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz największych polskich przedsiębiorstw.

Członkowie „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” musieli przejść szczegółowy audyt, w szczególności w zakresie przestrzegania standardów i edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu, tworzenia godnych warunków pracy, kultury organizacyjnej opierającej się o wartości i indywidualne potrzeby pracowników, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców produktów i usług, prowadzenia działalności biznesowej w oparciu o zaufanie i partnerstwo, rzetelnej komunikacji i działań marketingowych, tworzenia i rozwijania produktów w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania społeczne i środowiskowe, dbałości o środowisko naturalne. 

- Z przyjemnością witamy w „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” firmę Scanmed Multimedis. W ramach przystąpienia do tego grona, działania firmy zostały zweryfikowane pod kątem przestrzegania zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Firmę Scanmed Multimedis wyróżnia zaangażowanie w działania na rzecz swoich pracowników, a także budowanie strategicznego podejścia do odpowiedzialności w biznesie i prowadzenie dialogu z otoczeniem. – powiedziała Katarzyna Rózicka, Szef Zespołu CSR, Pracodawcy RP.

 

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Największe i najstarsze profesjonalne stowarzyszenie skupione na rozwoju i promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce. Grupa Scanmed Multimedis została partnerem strategicznym Stowarzyszenia w marcu 2013 roku.

 

Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej

Od kwietnia 2014 roku reprezentanci Grupy Scanmed Multimedis są członkami Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce – ogólnopolskiego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym bliska jest tematyka doskonalenia jakości w ochronie zdrowia.

 

Polska Federacja Szpitali (PFSz)

Jest narodową organizacją pracodawców sektora szpitalnego. Zrzesza szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu specjalistycznego.

Należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która reprezentuje około 80% łóżek szpitalnych w Unii Europejskiej.

Misją Federacji jest reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia. Celem jej istnienia jest wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu.

Konfederacja Lewiatan

Jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego.

Skupia ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek. Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×