Adresatami programu są osoby dorosłe będące na liście pielęgniarki POZ, u których bez rozpoznanej gruźlicy, które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. Programem objęte są również osoby, które samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

Program profilaktyki gruźlicy jest realizowany bez skierowania przez pielęgniarkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do której Pacjent jest zdeklarowany.

W ramach Programu pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad zdrowotny, wypełnia ankietę oraz przeprowadza edukację zdrowotną. W przypadku osób z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka POZ przekazuje pisemną informację lekarzowi POZ, do którego zadeklarowany jest Pacjent, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Cele programu

  • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
  • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
  • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Więcej informacji na temat szczepień uzyskają Państwo bezpośrednio w naszym Centrum Medycznym lub pod numerem Telefonicznego Centrum Obsługi: 12 629 88 00.