2

Program profilaktyki gruźlicy

Adresatami programu są osoby dorosłe będące na liście pielęgniarki POZ, u których bez rozpoznanej gruźlicy, które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków

1

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które nie miały – w ramach programu profilaktyki POChP – wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Oraz u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.