Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących wyłącznie: imię, nazwisko, telefon oraz adres elektroniczny przez Scanmed S.A., 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 18, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159, jak również przez spółki zależne i powiązane oraz podmioty współpracujące ze Scanmed S.A. na podstawie zawartych umów: w celach marketingowych Scanmed S.A. oraz oferowania i sprzedaży usług i produktów spółek zależnych i powiązanych przez wyżej wymienione podmioty; na przesyłanie informacji o ofertach handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez wyżej wymienione podmioty.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania swoich danych osobowych, o prawie dostępu do moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).