Komunikaty prasowe

Równość w biznesie

Równość w biznesie się opłaca – ruszyła kampania promocyjna Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz awansów kobiet 2 września br. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię medialną projektu „Równość w biznesie”.

Głównym celem spotkania była promocja tematyki obecności kobiet na stanowiskach decyzyjnych oraz zaprezentowanie szerokiej kolacji Ambasadorów Równości w  Biznesie. W briefingu wzięli udział: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Małgorzata Fuszara oraz Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz.

POLSKA PONIŻEJ ŚREDNIEJ UNIJNEJ

Statystyki mówią wprost: kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania wciąż jest bardzo mało. Choć wśród ogółu kierowników w Polsce stanowią one 39,8 proc. (dane z 2014 r.), to w gremiach podejmujących najważniejsze decyzje jest ich zdecydowanie mniej. Z raportów polskich spółek wynika, że udział kobiet w zarządach wynosi poniżej 12 proc., kobiet prezesek zarządów jest w granicach 7-8 proc. Minimalnie lepiej prezentuje się sytuacja w radach nadzorczych, gdzie kobiet jest około 14-17 proc., a kobiet w roli przewodniczących rady nadzorczej – około 8-9 proc.

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Małgorzata Fuszara zwróciła uwagę na paradoks, jaki zachodzi na rynku pracy: – Kobiety są lepiej wykształcone, mają więcej cech, których szuka się u dobrego szefa niż mężczyźni, a na stanowiskach kierowniczych nadal jest ich mniej. To stereotypy nadal mają najwięcej do powiedzenia. Trzeba nieustannie wskazywać, jakie korzyści przynosi dla firm zatrudnianie kobiet na wyższych stanowiskach zarządczych.

Patrząc na te dane z międzynarodowej perspektywy widać, że Polska znajduje się poniżej średniej unijnej. Z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską w styczniu br. wynika, że kobiet na stanowiskach dyrektorów niezarządzających (w polskich firmach są to członkowie rad nadzorczych) jest w Europie średnio nieco ponad 20 proc. i wynik ten – choć minimalnie – to jednak z roku na rok się poprawia. Polski wskaźnik na poziomie 14,6 proc. tymczasem nie ulegał zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Scanmed Multimedis S.A., 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 18 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000374644, NIP: 677-22-08-459, REGON: 356701089

Kapitał zakładowy: 82.288.418,00 PLN, w tym kapitał wpłacony: 82.288.418,00 PLN, mBank S.A. 05 1140 1081 0000 2303 7000 1001

JAK PRZEKONAĆ PRACODAWCÓW DO WSPIERANIA KOBIET?

Na pytanie, jak przekonać biznes do wspierania kobiet w dostępie do stanowisk decyzyjnych, Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz odpowiedziała jednym słowem: „siłą”. Bez wprowadzenia systemu kwot Polska nadal będzie dążyć do wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez kolejne lata: – Możemy dyskutować o problemach równości przez następne 10 lat, ale tak długo jak nie będzie przymusu, nie będzie równości. Szkoda firm i szkoda wartości, które mogłyby wnieść do nich kobiety.

SCANMED AMBASADOREM RÓWNOŚCI W BIZNESIE

Podczas briefingu została zainaugurowana koalicja Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebie synchronizacji działań w zakresie promocji równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk, zaprosił do grona Ambasadorów osoby, a także różne instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów, wśród nich Prezes Zarządu Grupy Scanmed, Joanna Szyman.

Głównym założeniem, które przyświecało zainicjowaniu grona Ambasadorów równości w Biznesie, jest potrzeba upowszechniania nowych standardów zarządzania oraz wymiana informacji i doświadczeń dotyczących działań związanych z promowaniem równości płci w polskich firmach i instytucjach. – Wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się do trwałej zmiany nastawienia wśród kadry zarządzającej polskich organizacji i przedsiębiorstw, a co za tym idzie, pomoże poprawić obecną sytuację kobiet w środowisku ich pracy, w tym w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych, na wyższych szczeblach zarządzania, dodał minister.

***

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 36 wielospecjalistycznych ośrodkach, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko 2,5 tys. specjalistów.

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×