Komunikaty prasowe

Pierwszy Zintegrowany Raport na New Connect od Scanmed Multimedis

Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma medyczna w Polsce opublikowała Zintegrowany Raport Roczny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Tym samym Grupa dołączyła do elitarnego grona firm, które kierując się uznanym międzynarodowym standardem, w rocznym sprawozdaniu z działalności podsumowują wyniki osiągnięte nie tylko w wymiarze finansowym, ale również zarządczym, społecznym i środowiskowym.

Publikacja Zintegrowanego Raportu Rocznego jest wyrazem realizowania przemyślanej, długofalowej i zintegrowanej z kluczowymi obszarami działania organizacji, strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego do tej pory na takie działanie zdecydowało się zaledwie kilka firm w Polsce. Do tego elitarnego grona dołączyła Grupa Scanmed Multimedis, która od początku swojej działalności funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

„Kluczowe obszary zaangażowania społecznego Grupy Scanmed Multimedis zostały zdefiniowane w przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju, która przejawia się we wszystkich aspektach jej działalności. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie i publikację Zintegrowanego Raportu Rocznego ponieważ mamy świadomość, że jest to najlepszy sposób podsumowania naszej działalności zarówno w zakresie zarządzania organizacją, jak i zaangażowania społecznego i środowiskowego. Raport jest jednocześnie ważnym narzędziem pozwalającym wszystkim interesariuszom Grupy na kompleksową ocenę jej wartości nie tylko przez pryzmat osiąganych przychodów, ale również roli jaką odgrywa w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz społeczności lokalnej” – mówi Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis.

Istotnym elementem zaangażowania Grupy Scanmed Multimedis w realizowanie i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju jest członkostwo w międzynarodowych organizacjach, takich jak inicjatywa United Nations Global Compact oraz jako jedyna firma medyczna deklaracja przestrzegania Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, której celem jest wdrażanie i upowszechnianie w firmach polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością. Grupa działa na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce m.in. poprzez członkostwo, jako jedyna firma medyczna, w „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

Ze względu na kluczowe dla procesu raportowania zintegrowanego zasady istotności i kompletności prezentowanych danych, raporty mają zasadniczą wartość dla uczestników rynku kapitałowego. Scanmed Multimedis jest jedyną spółką notowaną na rynku New Connect, która zdecydowała się na tak kompleksowe upublicznienie informacji cennych również dla inwestorów.

Wytyczne GRI, zgodnie z którymi przygotowany został Zintegrowany Raport Roczny Grupy Scanmed Multimedis są obecnie jedynym międzynarodowym standardem, który pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy wyników firmy we wszystkich aspektach jej działalności. Global Reporting Initiative – organizacja odpowiedzialna za ich przygotowanie i cykliczną aktualizację jest niezależną instytucją działającą na rzecz rozwijania i propagowania raportowania przez firmy wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego szpitala św. Rafała w Krakowie.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Felicki, Rzecznik Prasowy Scanmed Multimedis S.A., tel.: +48 22 244 57 07, +48 696 126 260, piotr.felicki@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×