Certyfikaty

akredytacja_mz_certyifkat 11 października 2014

Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia

Akredytacja to zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności ze standardami akredytacyjnymi.
Akredytacja szpitali w Polsce jest prowadzona przez Centrum Monitorowania Jakości (CMJ), która jest jednostką Ministerstwa Zdrowia. Na mocy nowej Ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 06 listopada 2008 roku obecnie akredytacji placówkom medycznym udziela minister właściwy do spraw zdrowia