Informacja na temat zmian w weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego od 01.01.2013r.

Od 1 stycznia 2013 r. w Scanmed obowiązuje Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli eWUŚ. Program pozwala na szybkie sprawdzenie, czy pacjent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS, KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta na dzień, w którym dokonywana jest weryfikacja.

W celu weryfikacji należy, podać w rejestracji numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18-go roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli w wyniku weryfikacji NFZ, uprawnienia do świadczeń nie zostaną potwierdzone, a pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenie należy potwierdzić poprzez:

 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń (formularze dostępne w naszych rejestracjach)

lub

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w postaci:
  • zaświadczenia z zakładu pracy, lub
  • legitymacji emeryta lub rencisty albo aktualnego przekazu emerytury lub renty, lub
  • aktualnego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem opłacenia składek za ostatni miesiąc

oraz

 • okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku wątpliwości związanych z potwierdzeniem prawa do świadczeń zdrowotnych można również skontaktować się z :

 • Małopolskim Oddziałem NFZ – nr tel. 12 29 88 386
 • Dolnośląskim Oddziałem NFZ – nr tel. 71 79 79 199
 • Wielkopolskim Oddziałem NFZ – nr tel. 800 800 805
 • Mazowiecki Oddział NFZ – nr tel. 22 572 63 73

A Stach POP UP 2

×